Degé Kangyur volume 66, F.115.b

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་འགྲོ་བར་སྤྲོ་ན་དེར་ཉི་མའི་ཤུགས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་ཆོས་ཀྱིས་གནས་པ་ཀླུ་རྣམ་པར་འཇིག་པར་མཛད་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་ལེའུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཟད་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་སྔགས་ལ་ངས་དད་པ་སྦྱིན་པར་མཛད་དོ། །​དེར་སྟོང་པ་ཉིད་དང་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་གཟུངས་སྔགས་མཐུ་སྟོབས་ཆེ་བ། ཕན་ཡོན་ཆེ་བ། འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཟད་པར་བྱེད་པ། གཟུགས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཟད་པར་བྱེད་པ། གཟུགས་མེད་པའི་འདོད་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཟད་པར་བྱེད་པ། ང་རྒྱལ་དང་། ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། ངའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཟད་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཟད་པ་ཤེས་པ་སྐྱེད་པའི་བར་བྱེད་པ། མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་རྟོག་པར་བྱེད་པ། མ་རིག་པའི་མུན་པའི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་འཇོམས་པར་བྱེད་པ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཁུར་ཐམས་ཅད་འདོར་བར་བྱེད་པ་འདི་བསྐུར་བར་མཛད་དོ། །​ཏད་ཡ་ཐཱ། དྷུ་མ་ཏེ། དྷུ་མ་ཏེ། ཨཀྵི་དྷུ་མ་ཏེ། པྲ་བྷཱ་ས་དྷུ་མ་ཏེ། སརྦཱ་ཀཱ་ཤ་དྷུ་མ་ཏེ། ཨ་བ་བཱི་ཀྵ་ཁ་ག །​བི་མཱ་ན་ཁ་ག །​ཨ་བ་མོ་ཧ་ཁ་ག །​ཨ་ན་ནྱ་ཁ་ག །​བྱ་བ་བྲིད་ཏི་ཁ་ག །​ཨ་རོ་ཙ་ན་ཁ་ག །​ཨ་ནི་མཱ་ཁ་ག །​ལོ་ཀ་ཁ་ག །​ཤི་ཁི་ཁ་ག །​པི་ཏི་མི་ར་ཁ་ག །​ན་མོ་ཁ་ག །​ཨཀྵི་ཁ་ག །​ཤྲོ་ཏྲ་ཁ་ག །​གྷྲཱ་ཎ་ཁ་ག །​ཛི་ཧྭཱ་ཁ་ག །​ཀཱ་ཡ་ཁ་ག །​མ་ན་ཁ་ག །​རཱུ་པ་ཁ་ག །​ཤཔྟ་ཁ་ག །​གནྡྷ་ཁ་ག །​ར་ས་ཁ་ག །​སྤརྴ་ཁ་ག །​དྷརྨ་ཁ་ག །​ཙཀྵུ་རྡྷཱ་ཏུ་ཁ་ག །​རཱུ་པ་དྷཱ་ཏུ་ཁ་ག །​ཙཀྵུརྦི་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཁ་ག །​ཡཱ་པད་མ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཁ་ག །​དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཁ་ག །​མན་བི་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཁ་ག །​པྲིཐྭཱིདྷཱ་ཏུ་ཁ་ག །​ཨ་པ་དྷཱ་ཏུ་ཁ་ག །​ཏེ་ཛོ་དྷཱ་ཏུ་ཁ་ག །​བཱ་ཡུདྷཱ་ཏུ་ཁ་ག །​ཙ་ཏུ་ར་ཨ་ནུ་སྨྲྀཏྱུ་པ་སྠཱ་ན་ཁ་ག །​ཡཱ་བ་ད་བེ་ཎི་ཀ་ཁ་ག །​ཡཱ་བད་མཱརྒ་ཁ་ག །​ཨ་བྷིཀྵི་པ། ཨ་ན་ན་ན། བ་ན་ན། ས་མུ་དྲ་ན་ན། སརྦ་ཀ་ར་ན་ན། སརྦ་སཾ་སྐ་ར་བི་ཤེ་ཥ་ན་ན། ཨ་ཀིན་ཙ་ན་ན་ན། ཀྵ་ཏ་ཀྵ་ཏ། ཨི་ལི་མི་ལི། ཨི་ཨི་ཨི་ཨི་ལི་མི་ལེ་སྭཱ་ཧཱ། རིགས་ཀྱི་བུ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་གཟུངས་སྔགས་དེ་ནི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-197#UT22084-066-015-197