Degé Kangyur volume 66, F.115.a

དེ་ནས་གོང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་འདོང་བའི་ཕྱོགས་དེ་ལ་བལྟས་ཏེ། དེས་དེར་སྣང་བ་ཆེན་པོ་མཐོང་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་ཞུས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རི་དབང་རྒྱལ་པོ་དེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤོས་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། གྲོང་ཁྱེར་ཆུ་དང་རྒྱར་དཔག་ཚད་གཅིག་ཡོད་པ་བྱེ་མ་དག་གིས་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར་པའི་བྱེ་མའི་འབྲུ་དེ་དག་ཇི་སྙེད་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཇི་སྙེད་འདས་པ་དེ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་ཅེས་བྱ་བ་ཡོད་དོ། །​དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་ཏོ། །​དེ་ན་ད་ལྟར་འདུས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་གདུང་རྒྱུན་མི་གཅད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཆོས་ཀྱིས་གནས་པ་ཉིད་རྒྱུན་མི་གཅད་པའི་ཕྱིར་དང་། བདུད་ཀྱི་ཡུལ་རྣམ་པར་འཇིག་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེང་བར་མཛད་པའི་ཕྱིར་ཐེག་པ་གསུམ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྟན་པའི་སྒོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རབ་ཏུ་སྟོན་ཏོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་སྔགས་བཤད་ནས་གཤེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་། ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་འདུས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་འདུས་པར་མཛད་ནས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་སྤྱན་གསུམ་དང་། ཚངས་པའི་གནས་དག་བསྟན་ཀྱང་ད་དུང་འཁོར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་མི་མཇེད་ས་དང་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་མ་འདྲེས་པར་གང་ཞིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཆོག་ཏུ་སྙན་པ་གསུང་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཆོས་བསྟན་པ་ལ་ངོམས་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་ཇི་སྐད་སྔར་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ངའི་བཀས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཞུ་བའི་ཕྱིར་མི་མཇེད་ཀྱི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-195#UT22084-066-015-195