Degé Kangyur volume 66, F.245.b

རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། དྷརྨཱ་ཀ་ར་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་བཟང་སྐྱོང་གིས་བསྒྱུར། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།​། །​།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-1605#UT22084-066-015-1605