Degé Kangyur volume 66, F.111.b

མ་མེད་པར་གྲགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྣང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་སུ་ཡིན། དེ་ནི་ཁྱོད་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ཅང་མི་སྨྲ་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཙམ་པ་ཀའི་མདོག་ང་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་སྟོང་གྲངས་མེད་པ་འདིའི་བར་དུ་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལ་ལར་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་ཚངས་པའི་ལུས་བྱད་དུ་ཀུན་ཏུ་སྣང་ངོ་། །​སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་དབང་ཕྱུག་གི་ལུས་བྱད་དུ་ཀུན་ཏུ་སྣང་ངོ་། །​ལ་ལར་ནི་དགེ་སྦྱོང་གི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་ལྷའི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་ཀླུའི་དབང་པོའི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་དབང་པོའི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་དབང་པོའི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་མི་འམ་ཅིའི་དབང་པོའི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་ཤེད་ལས་སྐྱེས་ཀྱི་དབང་པོའི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་བྲམ་ཟེའི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་ཁྱིམ་བདག་གི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་ཁྱེའུའི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་བུ་མོའི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་ཡི་དགས་ཀྱི་ལུས་བྱད་དང་། ལ་ལར་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་ལུས་བྱད་དུ་ཀུན་ཏུ་སྣང་ངོ་། །​དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་འཁོར་འདི་ན་གང་དག་ང་དང་ཐབས་ཅིག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་མཛད་ཅིང་བཞེངས་པར་ཡང་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་ཡོད་དོ། །​འཁོར་འདི་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁ་ཅིག་བློ་གཡོ་བ་དག་དང་། བློ་རྒྱུད་རྣམ་པར་མི་གནས་པ་དག་ཀྱང་ཡོད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་བལྟ་བ་དང་། ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། བསྙེན་བཀུར་བྱ་བ་དང་། འདུས་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཡང་བལྟ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ལས་ཀྱང་འདུས་པ་ཆེན་པོ་མཉན་པར་མཆོག་ཏུ་འདོད་པར་གྱུར་ཏོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-173#UT22084-066-015-173