Degé Kangyur volume 66, F.101.a

བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནམ། རྒྱལ་པོས་གསོལ་པ། བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དེ་ལྟ་ལགས་སོ། །​བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སེམས་ཅན་དེ་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ལགས་ཏེ། དེ་གང་ལ་སེམས་ཅན་འཚོ་བ་ཀུན་གྱི་ནང་ན་ཉན་ཐོས་དང་། རང་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཆེས་བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པ་ནི་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་འབྱུང་བར་བས་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་སྔ་མ་དེ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེ་ལྟ་བུ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྡན་པ་དག་ཏུ་གྱུར་ལ། དེ་ལ་གང་སེམས་ཅན་འཚོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡན་ལག་དག་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བྱེད་ཅིང་མིག་འབྱིན་པ་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལག་པ་དང་། རྐང་པ་དག་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་བྱུང་བར་གྱུར་ན། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། སྐྱེས་བུ་དེ་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་སྡིག་པའི་ལས་ཇི་སྙེད་ཅིག་སྐྱེད་པར་འགྱུར། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་མཆི་མ་དག་ཕྱུང་ནས་ཅང་མི་སྨྲ་བར་འདུག་གོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལན་ཐོབ་ཤིག་ལན་ཐོབ་ཤིག །​དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་ཤུམ་ཞེས་ངུ་བཞིན་དུ་གསོལ་པ། བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པ་དེ་ལྟ་བུ་གཅིག་གི་ཡན་ལག་དག་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བགྱིད་ཅིང་། མིག་འབྱིན་པ་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལག་པ་དང་། རྐང་པ་དག་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བགྱིད་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཡང་བསོད་ནམས་མ་ལགས་པ་སྡིག་པའི་ལས་གྲངས་མ་མཆིས། ཚད་མ་མཆིས། དཔག་ཏུ་མ་མཆིས། དཔེ་མ་མཆིས་པ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་བ་ལགས་ན། གང་དེ་ལྟ་བུའི་བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡན་ལག་དག་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བགྱིད་ཅིང་། མིག་འབྱིན་པ་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལག་པ་དང་། རྐང་པ་དག་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-107#UT22084-066-015-107