Degé Kangyur volume 1, F.20.a

གང་གི་དོན་དུ་མཆོད་སྦྱིན་སྦྱིན་པར་བྱེད། སྦྱིན་སྲེག་སྲེག་པར་བྱེད། དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་གདུང་བར་བྱེད་པའི་མདུན་ན་འདོན་དེ་བདག་གི་ལག་མཐིལ་དུ་འོངས་ཤིང་གླང་པོ་ཆེས་འགྲོ་བའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ན་ཅིའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་འབྱུང་། དེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྨྲས་པ། ལྗོན་ཤིང་རྡིབ་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། །​ཡལ་ག་འདབ་མས་ཅི་ཞིག་བྱེད། །​དེ་བཞིན་སྐྱེས་བུ་འཆི་བའི་ཚེ། །​ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་ཅི་ཞིག་བྱེད། །​ཚུར་ཤོག་བདག་ཅག་ཡང་དག་པ་ཁོ་ནར་དད་པས་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །​དེས་སྨྲས་པ། ཇེ་ཕ་མ་ལ་དྲི་བར་བྱའོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཕ་མ་གཉིས་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་སྨྲས་པ། ཡབ་ཡུམ་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག །​བདག་ཡང་དག་པ་ཁོ་ནར་དད་པས་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །​བུ་གང་གི་དོན་དུ་མཆོད་སྦྱིན་སྦྱིན་པར་བྱེད། སྦྱིན་སྲེག་སྲེག་པར་བྱེད། དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་གདུང་བར་བྱེད་པའི་མདུན་ན་འདོན་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་མཐིལ་དུ་འོངས་ཤིང་གླང་པོ་ཆེས་འགྲོ་བའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ན་ཅིའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་འབྱུང་། དེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྨྲས་པ། ནགས་ན་ཤིང་ཤུན་རྩྭ་གྱོན་ཞིང་། །​རྩ་བ་འབྲས་བུ་འཆའ་བ་དང་། །​རི་དགས་གདུག་པ་རྣམས་དང་ནི། །​ལྷན་ཅིག་གནས་པ་མཆོག་ལགས་ཀྱི། །​འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་འཇིགས་བྱེད་པའི། །​མཁས་པས་རྒྱལ་སྲིད་སླད་དུ་ནི། །​གསོད་དང་བཅིང་དང་རྡེག་པ་དག ། བགྱིད་པ་དེ་ལྟ་མ་ལགས་སོ། །​དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། བུ་ཁྱོད་ངེད་ཀྱི་བུ་གཅིག་པ་སྡུག་པ། ཡིད་དུ་འོང་བ། བཟོད་པ། མཐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་པ་ཡིན་པས་ཁྱོད་ཤི་བར་གྱུར་ན་ངེད་མི་འདོད་བཞིན་དུ་འབྲལ་གྲང་། གསོན་བཞིན་དུ་གཏང་བ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས། ཡབ་ཡུམ་གལ་ཏེ་གནང་ན་དེ་ལྟ་ན་ལེགས། གལ་ཏེ་མི་གནང་ན་དེང་སླན་ཆད་བདག་འཚལ་མ་ཡང་མི་འཚལ། ཕྱག་ལ་ཡང་མི་འཚལ་ལོ། །​བུ་གཞོན་ནུ་མི་གནང་གིས་ཇི་སྲིད་ངེད་གསོན་གྱི་བར་དུ་ཁྱོད་ངེད་ཀྱི་མིག་ལམ་ན་འདུག་ལ་བྱ་བ་གཞན་མ་སེམས་ཤིག །​དེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29078#UT22084-001-001-29078