The Chapter on Going Forth

Kangyur volume 1, folio 20a

བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་གང་གི་དོན་དུ་མཆོད་སྦྱིན་སྦྱིན་པར་བྱེད། སྦྱིན་སྲེག་སྲེག་པར་བྱེད། དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་གདུང་བར་བྱེད་པའི་མདུན་ན་འདོན་དེ་བདག་གི་ལག་མཐིལ་དུ་འོངས་ཤིང་གླང་པོ་ཆེས་འགྲོ་བའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ན་ཅིའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་འབྱུང་། དེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྨྲས་པ། ལྗོན་ཤིང་རྡིབ་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། །ཡལ་ག་འདབ་མས་ཅི་ཞིག་བྱེད། །དེ་བཞིན་སྐྱེས་བུ་འཆི་བའི་ཚེ། །ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་ཅི་ཞིག་བྱེད། །ཚུར་ཤོག་བདག་ཅག་ཡང་དག་པ་ཁོ་ནར་དད་པས་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །དེས་སྨྲས་པ། ཇེ་ཕ་མ་ལ་དྲི་བར་བྱའོ། །བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཕ་མ་གཉིས་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་སྨྲས་པ། ཡབ་ཡུམ་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག །བདག་ཡང་དག་པ་ཁོ་ནར་དད་པས་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །བུ་གང་གི་དོན་དུ་མཆོད་སྦྱིན་སྦྱིན་པར་བྱེད། སྦྱིན་སྲེག་སྲེག་པར་བྱེད། དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་གདུང་བར་བྱེད་པའི་མདུན་ན་འདོན་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་མཐིལ་དུ་འོངས་ཤིང་གླང་པོ་ཆེས་འགྲོ་བའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ན་ཅིའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་འབྱུང་། དེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྨྲས་པ། ནགས་ན་ཤིང་ཤུན་རྩྭ་གྱོན་ཞིང་། །རྩ་བ་འབྲས་བུ་འཆའ་བ་དང་། །རི་དགས་གདུག་པ་རྣམས་དང་ནི། །ལྷན་ཅིག་གནས་པ་མཆོག་ལགས་ཀྱི། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་འཇིགས་བྱེད་པའི། །མཁས་པས་རྒྱལ་སྲིད་སླད་དུ་ནི། །གསོད་དང་བཅིང་དང་རྡེག་པ་དག ། བགྱིད་པ་དེ་ལྟ་མ་ལགས་སོ། །དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། བུ་ཁྱོད་ངེད་ཀྱི་བུ་གཅིག་པ་སྡུག་པ། ཡིད་དུ་འོང་བ། བཟོད་པ། མཐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་པ་ཡིན་པས་ཁྱོད་ཤི་བར་གྱུར་ན་ངེད་མི་འདོད་བཞིན་དུ་འབྲལ་གྲང་། གསོན་བཞིན་དུ་གཏང་བ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས། ཡབ་ཡུམ་གལ་ཏེ་གནང་ན་དེ་ལྟ་ན་ལེགས། གལ་ཏེ་མི་གནང་ན་དེང་སླན་ཆད་བདག་འཚལ་མ་ཡང་མི་འཚལ། ཕྱག་ལ་ཡང་མི་འཚལ་ལོ། །བུ་གཞོན་ནུ་མི་གནང་གིས་ཇི་སྲིད་ངེད་གསོན་གྱི་བར་དུ་ཁྱོད་ངེད་ཀྱི་མིག་ལམ་ན་འདུག་ལ་བྱ་བ་གཞན་མ་སེམས་ཤིག །དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཀྱིས་ཉི་མ་གཅིག་ཀྱང་ཟན་གཅད་པ་བྱས་སོ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html#source-link-38