Degé Kangyur volume 1, F.19.b

གླུ་བླང་བར་བརྩམས་པ་དང་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་དེ་གཉིས་དབང་པོ་དག་ཕྱིར་བླན་ཏེ། འཁོད་པ་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཐོང་ནས་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་འདི་གཉིས་ཡང་ན་ནི་བླུན་པོ་གཉིས་ཤིག་གོ། །​ཡང་ན་ནི་ཤེས་པས་མི་འཁྲུག་པ་གཉིས་ཤིག་གོ། །རོལ་མོའི་སྒྲ་དག་ཞི་ཞིང་མི་དག་གིས་བྲོ་བརྡུང་ཞིང་གླུ་བླངས་ཏེ་དོང་བ་དང་། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཀྱིས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཉེ་རྒྱལ་ལ་སྨྲས་པ། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ལ་བྲོ་ལེགས་པར་བརྡུངས་པ་དང་། གླུ་ལེགས་པར་བླངས་པ་དང་། རོལ་མོའི་སྒྲ་ལེགས་པར་བསྒྲགས་པར་སྣང་ངམ། དེས་སྨྲས་པ། གང་གིས་མཐོང་བའམ། ཐོས་པ་ལ་སྣང་ངོ་། །​དེས་སྨྲས་པ། དབང་པོ་ནང་དུ་བསྡུས་པ་དག་གིས་མ་མཐོང་བ་ནི་བདེན་ན་ཇི་ལྟར་མ་ཐོས། དེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྨྲས་པ། ཤི་ལྤགས་ཤི་བའི་རྒྱུས་པ་དང་། །​འཆིར་འགྱུར་བཞད་གད་འཇོ་སྒེག་གི། །​འཆི་བའི་སྐྱེ་བོ་འདུས་པ་ལ། །​མཁས་པ་སུ་ཞིག་བག་མེད་བྱེད། །​དེས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཉེ་རྒྱལ་ཡིན་ནམ། ཁོ་བོ་སྐྱེ་བོ་དག་གིས་དེ་ལྟར་ཤེས་སོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཉེ་རྒྱལ་གྱིས་ཀྱང་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ལ་སྨྲས་པ། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ལ་ཡང་བྲོ་ལེགས་པར་བརྡུངས་པ་དང་། གླུ་ལེགས་པར་བླངས་པ་དང་། རོལ་མོའི་སྒྲ་ལེགས་པར་བསྒྲགས་པར་སྣང་ངམ། དེས་ཀྱང་སྨྲས་པ། གང་གིས་མཐོང་བའམ། ཐོས་པ་ལ་སྣང་ངོ་། །​དེས་སྨྲས་པ། དབང་པོ་ནང་དུ་བསྡུས་པ་དག་གིས་མ་མཐོང་བ་ནི་བདེན་ན་ཇི་ལྟར་མ་ཐོས། དེས་ཀྱང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྨྲས་པ། རྒྱན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཁུར་ཡིན་ཏེ། །​གར་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཐོ་འཚམ་པ། །​གླུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱལ་བ་སྟེ། །​གཟུགས་ཀུན་མི་རྟག་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​དེས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་པང་ནས་སྐྱེས་ཡིན་ནམ། ཁོ་བོ་སྐྱེ་བོ་དག་གིས་དེ་ལྟར་ཤེས་སོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཉེ་རྒྱལ་གྱིས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ལ་སྨྲས་པ། ཚུར་ཤོག་བདག་ཅག་ཡང་དག་པ་ཁོ་ནར་དད་པས་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །​དེས་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་གང་གི་དོན་དུ་མཆོད་སྦྱིན་སྦྱིན་པར་བྱེད།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29077#UT22084-001-001-29077