Degé Kangyur volume 1, F.20.b

ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཀྱིས་ཉི་མ་གཅིག་ཀྱང་ཟན་གཅད་པ་བྱས་སོ། །​གཉིས་དང་། གསུམ་ནས་དྲུག་གི་བར་དུ་ཡང་ཟན་གཅད་པ་བྱས་སོ། །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཀྱི་ཕ་མ་གཉིས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ག་ལ་བ་དེར་དོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​བུ་གཞོན་ནུ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །​ཁྱོད་ནི་ཤིན་ཏུ་གཞོན་པ་བདེ་བ་འདོད་པ་ཡིན་པས་ཁྱོད་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་མི་ཤེས་ཏེ། ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་སྤྱད་དཀའོ། །​རབ་ཏུ་དབེན་པ་བྱ་དཀའོ། །​གཅིག་པུ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་དགའ་བར་དཀའོ། །​གནས་མལ་དགོན་པ་ནགས་ཁྲོད་དང་། རི་དྲུང་དང་། བས་མཐའ་དག་ཏུ་གནས་པར་མནགས་པར་དཀའོ། །​གཅིག་པུ་དགོན་པར་གནས་པ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །​ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་རི་དགས་གདུག་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་གཞན་གྱིས་བྱིན་པས་འཚོ་བར་བྱ་དགོས་སོ། །​ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་མིའི་འདོད་པ་དག་ལས་དབེན་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་མིའི་དགའ་བ་དང་རྩེད་མོ་དག་ལས་དབེན་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​བུ་གཞོན་ནུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཚུར་ཤོག་འདི་ཉིད་དུ་འདུག་ལ་འདོད་པ་དག་ལ་ཡང་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་ཅིག །​སྦྱིན་པ་དག་ཀྱང་བྱིན་ཅིག །​བསོད་ནམས་དག་ཀྱང་གྱིས་ཤིག །​དེ་སྐད་སྨྲས་ཀྱང་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཅང་མི་སྨྲའོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ཀྱི་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པང་ནས་སྐྱེས་ལ་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​བུ་གཞོན་ནུ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །​ཁྱོད་ནི་ཤིན་ཏུ་གཞོན་པ་བདེ་བ་འདོད་པ་ཡིན་པས་ཁྱོད་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་མི་ཤེས་ཏེ། ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་སྤྱད་དཀའོ། །​རབ་ཏུ་དབེན་པ་བྱ་དཀའོ། །​གཅིག་པུ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་དགའ་བར་དཀའོ། །​གནས་མལ་དགོན་པ་ནགས་ཁྲོད་དང་། རི་དྲུང་དང་། བས་མཐའ་དག་ཏུ་གནས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་དཀའོ། །​གཅིག་པུ་དགོན་པར་གནས་པ་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29079#UT22084-001-001-29079