Degé Kangyur volume 46, F.225.b

དུ་འདོད་ཆགས་ལ་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འདོད་ཆགས་ལ་བལྟ་བར་བགྱིའོ། །​འཇམ་དཔལ་ད་ལྟར་བདག་གི་ཞེ་སྡང་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཞེ་སྡང་ལ་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞེ་སྡང་ལ་བལྟ་བར་བགྱིའོ། །​འཇམ་དཔལ་ད་ལྟར་བདག་གི་གཏི་མུག་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་གཏི་མུག་ལ་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཏི་མུག་ལ་བལྟ་བར་བགྱིའོ། །​འཇམ་དཔལ་ད་ལྟར་བདག་གི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྱོད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ལ་བལྟ་བར་བགྱིའོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། མེ་ནི་རྩྭ་དང་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཇིགས་པ་མ་མཆིས་པའོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མེ་ཡང་ཉོན་མོངས་པའི་རྩྭ་དང་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཇིགས་པ་མ་མཆིས་པའོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི་མུན་པ་མུན་ནག་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། རླུང་མར་ནི་ཤིང་ལྗོན་པ་དང་རི་ཐམས་ཅད་ལ་མི་ཆགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཉོན་མོངས་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་ཆགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་སྲེག་པའི་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚིག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཉོན་མོངས་པའི་སྲེག་པའི་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚིག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ནི་རྡུལ་དང་ན་བུན་དང་། སྤྲིན་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ནི་ས་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ཁབ་ལོང་ནི་ལྕགས་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh96.html?part=UT22084-046-002-598#UT22084-046-002-598