Degé Kangyur volume 46, F.226.a

འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། རི་ཁོར་ཡུག་ནི་རླུང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐྱོད་པར་མི་ནུས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐྱོད་པར་མི་ནུས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སོང་བ་བྱ་ངང་པ་ཞེས་བགྱི་བ་ནི་འོ་མ་དང་ཆབ་བསྲེས་པ་ལས་འོ་མ་ཉིད་ནི་འཚལ་གྱི་ཆབ་ནི་མ་ལགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ཉོན་མོངས་པའི་འདྲེས་པ་དག་ལས་ཤེས་རབ་ཉིད་ནི་ལེན་གྱི་ཉོན་མོངས་པ་ནི་མ་ལགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། བྱང་གི་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་གླིང་ན་ཉེ་དུར་འབྲེལ་བའི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་འདུད་པར་མི་བགྱིད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་དབང་པོ་ཡོངས་སུ་མ་སྨིན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་དང་། འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུད་པར་མི་བགྱིད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་ད་ལྟར་བདག་ནི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཇིགས་པའམ། སྐྲག་པ་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་བདག་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་དབེན་པར་རྟོགས་པའི་སླད་དུའོ། །​འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་འཇིགས་པ་མ་མཆིས་པའི་གོ་ཆ་བགོས་པ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། གང་དགྲས་འཇིགས་པ་དེ་ནི་དཔའ་བོ་ཞེས་མི་བགྱིའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་གང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཇིགས་པ་དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་མི་བགྱིའོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། གང་དགྲས་བཅོམ་པ་དེ་ནི་དཔའ་བོ་ཞེས་མི་བགྱིའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་གང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོམ་པ་དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་མི་བགྱིའོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆུ་འདང་ཞེས་བགྱི་བ་ཆབ་ཀྱི་ནང་དུ་སྩལ་ན་གཤེར་བར་ཡང་མི་འགྱུར་ཞིང་ཆབ་ཀྱི་དྲི་མས་ཀྱང་མི་གོས་ལ། ཆབ་ཀྱི་རྙོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རབ་ཏུ་དང་བར་བགྱིད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh96.html?part=UT22084-046-002-599#UT22084-046-002-599