Degé Kangyur volume 46, F.225.a

ནི་བདག་དང་གཞན་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། ཡིད་ཆེས་པར་མི་བགྱི་བའོ། །​ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་ཕུང་པོ་དག་ལེན་པའོ། །​ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་ཁམས་རྣམས་ལ་རིལ་པོར་འཛིན་པའོ། །​ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་སོགས་པའོ། །​ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་མིང་དང་གཟུགས་ལ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའོ། །​ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་ཚུལ་བཞིན་མ་ལགས་པ་ཡིད་ལ་བགྱིད་པ་དག་མི་རྟོགས་པའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟ་ལགས་མོད་ཀྱི་འོན་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕུར་བུའི་གཞི་ལགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་ནི་གཡོ་བ་མ་མཆིས་པའི་སླད་དུའོ། །​ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ས་བོན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་རྟོགས་པ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ལགས་སོ། །​ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་གཞི་ལགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དབྱེར་མ་མཆིས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཕྱེད་པའི་སླད་དུའོ། །​འཇམ་དཔལ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་མཐོང་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ནི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་སོང་བའོ། །​འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་རྣམ་པར་གནས་པ་མ་མཆིས་པ་དེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྣམ་པར་གནས་པ་མ་མཆིས་པ་སྟེ། སྐྱེས་ནས་འཇིག་ཅིང་འཇུ་བས་མི་གནས་པའོ། །འཇམ་དཔལ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་སེམས་འདི་ནི་ཆགས་པའམ། སྡང་བའམ། རྨོངས་པ་ཞེས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་བསྟན་པར་མི་ནུས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་སེམས་བསྟན་པར་མི་ནུས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡུལ་ན་གནས་པའམ། ཕྱོགས་ན་གནས་པ་ཞེས་ཉོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་བསྟན་པར་མི་ནུས་པའི་སླད་དུའོ། །​འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་དེ་འདོད་ཆགས་ལ་སྤྱོད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བགྱི་བ་ལ་སྐྱོ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​ཞེ་སྡང་ལ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་མ་ལགས། གཏི་མུག་ལ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་མ་ལགས་ཏེ། ཆ་མཉམ་པ་ལ་སྤྱོད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བགྱི་བ་ལ་སྐྱོ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་ད་ལྟར་བདག་གི་འདོད་ཆགས་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh96.html?part=UT22084-046-002-597#UT22084-046-002-597