Degé Kangyur volume 45, F.43.a

དང་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་དང་། ཁོང་ཁྲོ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གྱི་བསམ་གཏན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དམིགས་པ་ཅན་ཁམས་གསུམ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་ཐོས་པ་འཛིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། གང་ཟག་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་དང་། སྟོན་པ་དང་། ཁ་ཏོན་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། འཛིན་དུ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐོས་པ་འཛིན་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་བདུན་གྱིས་ལུས་དང་ངག་དང་། སེམས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པར་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐོས་པ་འཛིན་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ཚིག་གཅིག་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐོས་པ་འཛིན་པའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྲམ་ཟེར་གྱུར་པ་ན་སྐྱེས་པའི་རབས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་གདོལ་པ་ལས་མཉན་པའི་ཕྱིར། ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་བཀུར་སྟི་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐོས་པ་འཛིན་པའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་དམིགས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐོས་པ་འཛིན་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​སེམས་མི་རྟག་པ་ལ་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐོས་པ་འཛིན་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​སློབ་དཔོན་གྱི་དཔེ་མཁྱུད་མེད་པས་མཛའ་བ་དང་མི་མཛའ་བ་རྣམས་ཡང་དག་པའི་དགེ་བ་ལ་སྦྱོར་དུ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐོས་པ་འཛིན་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་ཐོས་པ་འཛིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་འཁོར་བར་ཡུན་རིང་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པར་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་སྦྱིན་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13939#UT22084-045-001-13939