Degé Kangyur volume 45, F.42.b

པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། འདོད་པ་ཐམས་ཅད་འབྱོར་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལྷ་དང་མིའི་འགྲོ་བར་རྣམ་པར་སྨིན་པར་འགྱུར་བའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ང་རྒྱལ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མངོན་པར་དགའ་བའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ལྷ་དང་མིའི་འགྲོ་བ་དག་ཏུ་ཚེ་རིང་བར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མངོན་པར་དགའ་བའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​རྩོལ་བ་དང་བཅས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མངོན་པར་དགའ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​བདག་ཉིད་ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྒྱུའི་ཕྱིར་དང་། སྨོན་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་བསམ་གཏན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མངོན་པར་དགའ་བའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ཉན་པ་ནི་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ནོར་དང་ཟས་དང་གོས་ལ་སོགས་པ་ལ་མ་ཆགས་ཤིང་། ལན་ལ་རེ་བ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཡོངས་སུ་གཏོང་བར་བྱེད་པ་ནི་མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པ་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​འགྱོད་པ་བཟོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་པའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​སྡུག་བསྔལ་སྤང་བའི་ཕྱིར་བརྩོན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​རིས་མི་འཐུན་པར་སོང་སྟེ་སྡུག་བསྔལ་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13938#UT22084-045-001-13938