Degé Kangyur volume 45, F.290.b

དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྡོམ་ཅན་འཛམ་གླིང་གི། །​རྒྱལ་པོར་གྱུར་ཚེ་བདེ་གཤེགས་ཐར་དགྱེས་ལ། །​གསེར་ལས་བྱས་པའི་བླ་རེ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་མི་བསྙེངས་རོལ་མོ་མཁན་གྱུར་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འཇིགས་སྦྱིན་དེ་ལ། །​རོལ་མོའི་བཀུར་སྟིས་རྔ་ཆེན་བརྡུངས་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་རིན་ཆེན་བློ་མཆོག་གྱུར་པའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུད་རྩི་མཛོད་དེ་ལ། །​སྤོས་ཀྱིས་བསྒོས་པའི་ཕྲེང་བ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་པད་ལྡན་འཁྲུལ་འཁོར་མཁན་གྱུར་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་དེ་ལ། །​ཁྲིའུ་བཟངས་གཅིག་ཅིག་དབུལ་བ་བྱས་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་སྟོབས་བདེ་རྒྱལ་པོའི་སྨན་པའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞོན་པ་ཆེ་ལྡན་ལ། །​སྐྱུ་རུ་ར་ཡི་འབྲས་བུ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་མེ་ཏོག་འོད་ཟེར་གསེར་མགར་གྱི། །​བུར་གྱུར་ཚེ་ན་བདེ་གཤེགས་ཀུན་གཟིགས་ལ། །རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཕྲེང་བ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཤེས་དགྱེས་བྱིས་པའི་རྒྱན་བྱེད་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀུན་མཆོད་ལ། །​མིག་དང་བདུག་པ་དབུལ་བ་བྱས་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་གཟི་ཆེན་ཚོང་དཔོན་བུར་གྱུར་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་རབ་དཔལ་དེ་ལ། །​ན་བཟའི་བླ་རེ་དག་ནི་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཚངས་པ་བག་ཆོས་མཁན་གྱུར་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྟོན་པ་བླ་མ་ལ། །​ཤ་ཁ་ར་ཡི་རི་ལུ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་འོད་དཔག་མེད་པ་གླ་མིའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཀོད་པའི་འོད་དེ་ལ། །​གདུགས་གཅིག་ཅིག་ནི་དབུལ་བ་བྱས་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-14434#UT22084-045-001-14434