Degé Kangyur volume 45, F.291.b

མཚན་དག་ནི་དབུལ་བ་བྱས་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་མཆོག་དགའ་རྒྱལ་པོ་སྤོས་འཚོང་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་མཆོད་རྟེན་ལ། །​ཕྱེ་མ་སྤར་གང་ཕུལ་ཏེ་གཏོར་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་བྱིས་པའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟི་བརྗིད་རྫུ་འཕྲུལ་ལ། །​པ་ལ་བ་ཏ་གསུམ་ཞིག་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་དགའ་གཤེགས་རྒྱལ་པོའི་བུར་གྱུར་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་པོ་ལ། །དངུལ་གྱི་མེ་ཏོག་དག་ནི་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆུ་ལྷ་ཚོང་པའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཁ་དོག་དཔག་མེད་ལ། །​ལྷུང་བཟེད་སྦྲང་རྩིས་བཀང་སྟེ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཡོན་ཏན་ལག་ནི་རྩེ་བའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྟོབས་ཆེན་དེ་ལ་ནི། །​འཆག་ས་ཁྲུ་བརྒྱད་ཁོར་ཡུག་བཀྲམ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་སྤོས་གླང་སྤོས་འཚོང་བུར་གྱུར་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཀོད་པ་རྣམ་གྲོལ་གྱི། །​འཆག་ས་སྤོས་ཀྱི་ཆུ་ཡིས་ཆག་ཆག་བཏབ། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་རྣམ་གཟིགས་གོས་འཚོང་གྱུར་པའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟིགས་པ་སྒྲིབ་མེད་ལ། །​མེ་ཏོག་གི་ནི་གདུགས་དག་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་འབྲུག་སྒྲ་རྫ་མཁན་གྱུར་པའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེང་གེའི་སྟབས་དེ་ལ། །​སྤོས་དང་རིལ་བ་གཅིག་ཅིག་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ལེགས་སེམས་ཁྱེའུ་ལོ་གསུམ་ལོན་པའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་གཟིགས་ལ། །​པད་མ་དག་ནི་དབུལ་བ་བྱས་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཡིད་བཟང་ཚོང་དཔོན་བུར་གྱུར་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྩལ་སྦྱིན་དེ་ལ་ནི། །​སྣ་མའི་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-14436#UT22084-045-001-14436