Degé Kangyur volume 45, F.292.a

དོ། །​བདེ་གཤེགས་དྲི་མེད་ཐ་ག་པར་གྱུར་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལེགས་མཐོང་དེ་ལ་ནི། །​འབའ་ཤ་ཀ་གཅིག་དབུལ་བ་བྱས་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཟླ་བ་གླང་ཆེན་འདུལ་བའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་བཟང་དེ་ལ་ནི། །​མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་ཁྲུ་གང་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་གྲགས་ཆེན་གྲོང་ཁྱེར་རྟེན་པའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བློ་གྲོས་གྲགས་དེ་ལ། །​མེ་ཏོག་དག་ནི་དབུལ་བ་བྱས་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་གཙུག་ན་ནོར་བུ་ཁྱེའུ་ཡི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་བཀོད་དེ་ལ། །​ས་རྡུལ་སྤར་གང་དབུལ་བ་བྱས་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲག་ཤུལ་ལྷའི་བུའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤ་བའི་འོད་དེ་ལ། །​ལྷ་ཡི་གཞལ་མེད་ཁང་གཅིག་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་སེང་སྟབས་གདུགས་མཁན་གྱུར་པའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐར་པར་བཞུད་དེ་ལ། །​ཚ་བའི་དུས་ཚེ་ལོ་མའི་གདུགས་ཕུལ་ནས། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྗོན་པ་ཕྱུགས་རྫིའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་བཀོད་དེ་ལ། །​ལམ་གྱི་ཤིང་དྲུང་དག་ཏུ་བེའུ་རས་ཕུལ། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་རྣམ་རྒྱལ་བ་ལང་རྫི་ཡི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ངེས་པའི་བློ་དེ་ལ། །​ལྷུང་བཟེད་འོ་མས་བཀང་སྟེ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཤེས་རབ་བརྩེགས་པ་དགེ་སློང་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཏོག་དེ་ལ། །​ཉིན་གཅིག་རངས་པར་ཆོས་ཀྱི་གདན་ཕུལ་ནས། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ལེགས་གནས་ལྷམ་མཁན་གྱུར་པའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་གཡོའི་བློ་དེ་ལ། །​མཆིལ་ལྷམ་རིམ་པ་གཅིག་པ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-14437#UT22084-045-001-14437