Degé Kangyur volume 76, F.14.a

སྐྱེད་མོས་ཚལ་དེའི་མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུའི་ཤིང་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤིང་མྱ་ངན་འཚང་དེ་གང་ན་འདུག་པ་དེ་ལོགས་སུ་མངོན་པར་འདུད་པར་གྱུར་ཏོ། །​རི་དགས་དང་བྱ་མཐོང་ན་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་། བཀྲ་ཤིས་པར་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱང་སྤྱོད་ལམ་ཞི་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཀུན་ནས་བསྐོར་ཏེ་འཁོད་དོ། །​གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་སྟོབས་གཉིད་ལོག་པའི་རྨི་ལམ་དུ་ཡང་བདག་ཉིད་མི་གཙང་བའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོའི་སྟེང་ན་འདུག་པ་རྨིས་སོ། །​བདག་ཉིད་མི་གཙང་བས་ཡོག་པར་ཡང་རྨིས་སོ། །​བདག་ཉིད་ནམ་མཁའ་ལ་ལྕེས་ལྡག་པ་ཡང་རྨིས་སོ། །​བདག་ཉིད་པད་མའི་སྟེང་ན་འདུག་པ་ཡང་རྨིས་སོ། །བདག་ཉིད་རིའི་རྩེ་མོར་འཛེགས་པ་ཡང་རྨིས་སོ། །​སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་བདག་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ཡང་རྨིས་སོ། །​དེ་ནས་དེའི་སྐབས་སུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་དང་། བློན་པོ་དང་། ཡུལ་གྱི་མི་དེ་དག་གིས་ཚོལ་བའི་མི་བཀྱེ་བ་རྣམས་ཀྱང་གཞན་དང་གཞན་དག་ཏུ་ཀུན་ཏུ་འཁོར་འཁོར་ཏེ་ཕྱོགས་དེར་ཕྱིན་ཏོ། །​དེ་ནས་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱི་ལྷའི་འབྱོར་པ་དེ་ལྟ་བུ་མཐོང་ནས། ཡང་མཆོག་ཏུ་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་འདི་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ཆེ་བར་གྲགས་པ་ཞིག་གོ་སྙམ་དུ་རིག་ནས་ཤིན་ཏུ་རིངས་པར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་དང་། བློན་པོ་དང་། ཡུལ་གྱི་མི་རྣམས་ཀྱི་ཐད་དུ་དོང་ནས་སྐབས་དེ་རྒྱས་པར་བསྙད་དོ། །​དེའི་སྐབས་སུ་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་སྟོབས་སད་ནས་དེ་རྨི་ལྟས་ཀྱི་དཔྱད་ལ་མཁས་པས་རྨི་ལམ་དེ་དག་གི་དཔྱད་སེམས་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། བདག་གིས་མི་གཙང་བའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོའི་སྟེང་ན་བདག་ཉིད་འདུག་པ་རྨིས་པ་དེ་ནི་བདག་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོའི་དབང་ཕྱུག་གི་བདག་པོ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བ་དེའི་སྔ་ལྟས་ཡིན་ནོ། །​བདག་གི་མི་གཙང་བས་བདག་ཉིད་ཡོག་པར་རྨིས་པ་དེ་ནི་སེང་གེའི་ཁྲི་ཆེན་པོ་ལ་འདུག་པར་འགྱུར་བ་དེའི་སྔ་ལྟས་ཡིན་ནོ། །​བདག་ཉིད་རིའི་རྩེ་མོར་འཛེགས་པ་རྨིས་པ་དེ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟེང་ན་འདུག་པར་འགྱུར་བ་དེའི་སྔ་ལྟས་ཡིན་ནོ། །​སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་ཕྱག་འཚལ་བ་རྨིས་པ་དེ་ནི་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེས་བདག་ལ་བཀུར་སྟི་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་དེའི་སྔ་ལྟས་ཡིན་ནོ། །​འདི་ལྟར་བདག་གིས་འདི་ལྟ་བུའི་རྨི་ལམ་རྨིས་པ་དང་། འདི་ལྟ་བུའི་ལྟས་མཐོང་བ་དག་ལས་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་དེང་ཉིད་དུ་བདག་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་རོ་སྙམ་མོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh347.html?part=UT22084-076-001-401#UT22084-076-001-401