Degé Kangyur volume 69, F.108.b

རོལ་དུ་སྤྱོད་པ་འཇུག་པ་ནི་ལུས་ལ་རྟེན་པའོ། །​ནང་དུ་སྤྱོད་པ་འཇུག་པ་ནི་སེམས་རབ་ཏུ་དད་པས་བྱས་པའི་སེམས་དང་ངག་གོ། །​ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། གོམས་པ་དང་། མ་གོམས་པའོ། །​དེ་ལ་གོམས་པ་ནི་ཚེ་རབས་དུ་མ་དག་ཏུ་གོམས་པའོ། །​མ་གོམས་པ་ནི་ཚེ་གཅིག་ཏུ་གོམས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་དགེ་སློང་དེ་རྣམ་པ་དུ་མས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པ་གཉིས་གཉིས་ལ་དཔྱོད་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་ནས་ཡང་དགེ་སློང་དེ་ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་པོར་ཚུལ་ཁྲིམས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་བྱེད་དེ། ཚུལ་ཁྲིམས་སྣ་ཚོགས་དུ་ཡོད། རྣམ་པ་དུ་ཡོད་སྙམ་ནས་དེས་བརྟགས་ན། ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ཕྱོགས་གཅིག་པ་དང་། ཕྱོགས་གཅིག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། མཐོ་རིས་སུ་འགྲོ་བའོ། །​དེ་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ནི་བསླབ་པའི་གཞི་གཅིག་འཛིན་པའོ། །​ཕྱོགས་གཅིག་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་བསླབ་པའི་གཞི་གཉིས་སམ་གསུམ་འཛིན་པའོ། །​མཐོ་རིས་སུ་འགྲོ་བ་ནི་བསླབ་པའི་གཞི་ཚོགས་པར་འཛིན་པའོ། །​ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ནོར་ལ་སྲེད་པར་བྱས་པ་དང་། ནོར་ལ་སྲེད་པར་མ་བྱས་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའོ། །​དེ་ལ་ནོར་ལ་སྲེད་པར་བྱས་པ་ནི་སྟོབས་འགྱེད་པས་འཚོ་བའོ། །​ནོར་ལ་སྲེད་པར་མ་བྱས་པ་ནི་ན་དབུ་ཅན་རྣམས་ཀྱིའོ། །​ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ནི་མྱ་ངན་ཆེན་པོས་ཐེབས་པ་ཡིན་ཏེ་འདི་ནི་ཆུང་ངོ་། །​ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། བསམ་གཏན་དང་ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པ་དང་། བསམ་གཏན་མ་ཡིན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པ་དང་། ལངས་ནས་ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པའོ། །​དེ་ལ་བསམ་གཏན་དང་ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀྱི་རྐྱེན་མེད་པའི་བར་གྱིས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་སྐྱེད་པར་མི་བྱེད་པའོ། །​བསམ་གཏན་མ་ཡིན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པ་ནི་ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་གཏན་མེད་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཚུལ་ཁྲིམས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །​ཡང་ལངས་ནས་ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པ་ནི་སྐྱོན་གང་དམིགས་ནས་དེ་དག་དེས་ཡོངས་སུ་སྤོང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཆང་གིས་མྱོས་ནས་མི་གཙང་བ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་དོ། །​དེས་ཆང་དེ་སོ་སོར་གཅོད་པར་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །​ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ངན་གཡོ་བྱེད་པས་སྲུང་བ་དང་། ངན་གཡོ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པས་སྲུང་བ་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའོ། །​དེ་ལ་ངན་གཡོ་བྱེད་པས་སྲུང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100715#UT22084-068-021-100715