Degé Kangyur volume 69, F.109.a

བ་ནི་ཉོན་མོངས་ཤིང་འབྲས་བུ་ཆུང་བའོ། །​ངན་གཡོ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པས་སྲུང་བ་ནི་འབྲས་བུ་ཆེ་བའོ། །​ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ནི་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་བྱེ་བྲག་གིས་འབྲས་བུ་ཆེ་བའམ། །​འབྲས་བུ་ཆུང་བར་འགྱུར་བའོ། །​ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། རྐྱེན་གྱིས་འཛིན་པ་དང་། རྐྱེན་མེད་པས་འཛིན་པ་དང་། བྱ་བ་མ་ཡིན་པའོ། །​དེ་ལ་རྐྱེན་གྱིས་འཛིན་པ་ནི་བསླབ་པའི་གཞི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་དེ་རྐྱེན་རྙེད་ནས་སྲུང་བ་ཡིན་ཏེ། བསླབ་པའི་གཞི་བསྡུས་ནས་འཛིན་པའོ། །​རྐྱེན་མེད་པས་འཛིན་པ་ནི་གང་རྐྱེན་མེད་པ་དེས་སྲུང་བའོ། །​བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རིགས་ཆེན་པོར་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་སྡིག་པ་མི་བྱེད་པའོ། །​དེ་ལ་རྐྱེན་གྱིས་འཛིན་པ་ནི་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་བྱེ་བྲག་གིས་འཛིན་ཏེ་འབྲས་བུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །​རྐྱེན་མེད་པས་འཛིན་པ་ནི་དེ་རྣམ་པར་མི་ཤེས་ཏེ་འབྲས་བུ་ཆུང་བ་ཡིན་ནོ། །​བྱ་བ་མ་ཡིན་པས་བྱས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་འདིར་ལེགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུ་ཆེ་བའམ། སླར་ཆུང་བར་འགྱུར་རོ། །​ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། བླ་མས་འཇིགས་པ་དང་། བླ་མ་མ་ཡིན་པས་འཇིགས་པ་དང་། ངན་སོང་དུ་འགྲོ་བས་འཇིགས་པའོ། །​དེ་ལ་གང་བླ་མས་འཇིགས་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ལེན་པ་དེ་ནི་ཆུང་བ་ཡིན་ནོ། །​གང་བླ་མ་མ་ཡིན་པས་འཇིགས་ནས་ལེན་པ་དེ་ནི་འབྲིང་ཡིན་ནོ། །​གང་ངན་སོང་དུ་འགྲོ་བས་འཇིགས་ནས་ལེན་པ་དེ་ནི་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །​ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། བདག་ཉིད་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པར་བྱེད་པ་དང་། གཞན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་འཇོག་པར་བྱེད་པ་དང་། གཞན་ལ་བཏང་སྙོམས་སུ་གནས་པའོ། །​ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། གགས་དང་བཅས་པ་དང་། གགས་མེད་པ་དང་། གགས་ཐམས་ཅད་པའོ། །​དེ་ལ་གགས་དང་བཅས་པ་ནི་གང་སྔོན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་ལ། ཕྱིས་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་པ་ཡིན་ཏེ། གགས་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །​གགས་མེད་པ་ནི་རྟག་པར་ཚེ་རབས་སུ་ཐོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མའི་མཐར་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​གགས་ཐམས་ཅད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལྟ་བ་ལོག་པས་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡིན་ནོ། །​དེ་ནས་ཡང་དགེ་སློང་དེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པ་བཞི་རྣམ་པར་འབྱེད་ཅིང་རྟོག་པར་བྱེད་དེ། ངག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100716#UT22084-068-021-100716