Degé Kangyur volume 69, F.108.a

རྟེན་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་དང་། འདུ་བ་བྱས་པའོ། །​དེ་ལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ནི་བཅོས་མ་མ་བྱས་པའོ། །​འདུ་བ་ནི་བཅོས་མ་བྱས་པའོ། །​ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་སྤྱོད་པ་དང་། ཁྱིམ་ན་མི་གནས་པའི་སྤྱོད་པའོ། །​དེ་ལ་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་སྤྱོད་པ་ནི་བསླབ་པའི་གཞི་ལྔའོ། །​ཁྱིམ་ན་མི་གནས་པའི་སྤྱོད་པ་ནི་བསླབ་པའི་གཞི་སོ་སོ་ཐར་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིའོ། །​འོ། །​འཕགས་པ་དམ་པའི་ཚོས་དྲན་པ་ཅེ་བར་གཞག་པ། ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། སྣ་གཅིག་སྤྱོད་པ་དང་། དུ་མ་སྤྱོད་པའོ། །​དེ་ལ་སྣ་གཅིག་སྤྱོད་པ་ནི་བསླབ་པའི་གཞི་གཅིག་འཛིན་པའོ། །​དུ་མ་སྤྱོད་པ་ནི་གཉིས་སམ། གསུམ་འཛིན་པའོ། །​ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། སྐྱེ་མཆེད་དང་། སྐྱེ་མཆེད་མ་ཡིན་པའོ། །​དེ་ལ་སྐྱེ་མཆེད་ནི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བསླབ་པའི་གཞི་འཛིན་པའོ། །​སྐྱེ་མཆེད་མ་ཡིན་པ་ནི་འདི་ལྟར་སེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་སམ། སྤྲོ་བའི་ཁྱད་པར་གྱིས་བསླབ་པའི་གཞི་འཛིན་པའོ། །​ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། རྙོག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྙོག་པ་མེད་པའོ། །​དེ་ལ་རྙོག་པ་དང་བཅས་པ་ནི་མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བར་འདོད་པའི་སེམས་སོ། །​རྙོག་པ་མེད་པ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྲོ་བར་འདོད་པའོ། །​ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའོ། །​དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་པ་ནི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའོ། །​འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ནི་ཟག་པ་མེད་པའོ། །​ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། བདག་འཛིན་པ་དང་། གཞན་འཛིན་པའོ། །​དེ་ལ་བདག་འཛིན་པ་ནི་བདག་ཉིད་ཀྱིས་ཚུལ་ཁྲིམས་འཛིན་པའོ། །​གཞན་འཛིན་པ་ནི་གཞན་ཡང་རིགས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་འཇོག་པར་བྱེད་པའོ། །​ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། འཇུག་པ་དང་། ལྡོག་པའོ། །​དེ་ལ་འཇུག་པ་ནི་འཁོར་བར་འཇུག་པར་བྱེད་པའོ། །​ལྡོག་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་སྟེ་མི་སློབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དམིགས་པའོ། །​ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པ་དང་། སྦྱིན་པ་དང་ལྡན་པའོ། །​དེ་ལ་སྦྱིན་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའོ། །​ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའོ། །​ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཕྱི་རོལ་དུ་སྤྱོད་པ་འཇུག་པ་དང་། ནང་དུ་སྤྱོད་པ་འཇུག་པའོ། །​དེ་ལ་ཕྱི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100714#UT22084-068-021-100714