Degé Kangyur volume 69, F.107.b

དང་། དབང་ཕྱུག་དང་། ཚེ་དག་མཆོག་ཏུ་རིང་བར་འགྱུར་རོ། །​སྲོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སྤང་བ་ཀུན་ཏུ་བསྟེན་ཅིང་བསྒོམས་ཏེ་མང་དུ་བྱས་པས་འཐབ་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྤངས་པ་དེ་དག་པས་དེ་བོང་ཚོད་དང་། ཁ་དོག་དང་། དབང་ཕྱུག་དང་། ཚེ་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཆེས་བཟང་བར་འགྱུར་རོ། །​དགའ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སེམས་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་བོང་ཚོད་དང་། ཁ་དོག་དང་། དབང་ཕྱུག་དང་། དད་པ་དང་། བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །སྲོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང་། བརྫུན་དང་། ཕྲ་མ་སྤངས་པའི་སྡོམ་པ་ལ་གནས་པ་ནི་འཕྲུལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྤངས་པ་དེ་དག་པས་དེ་བོང་ཚོད་དང་། དབང་ཕྱུག་དང་། བདེ་བ་དང་ཚེ་རིང་བ་དག་ཆེས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །​སྲོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང་། བརྫུན་དང་། ཕྲ་མ་དང་། ཚིག་ཀྱལ་པ་སྤངས་པའི་སྡོམ་པ་ལ་གནས་པ་ནི་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྤངས་པ་དེ་དག་པས་དེ་བོང་ཚོད་དང་། དབང་ཕྱུག་དང་། བདེ་བ་དང་། མཐུ་དང་། གཟུགས་དང་། ཚེ་དག་ཆེས་ལྷག་པར་འགྱུར་ཞིང་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱི་ཚིག་ཉན་པར་མི་འགྱུར་ལ། དེ་དེས་ཐུབ་པར་མི་འགྱུར་བ་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ནས་ཡང་དགེ་སློང་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཤེས་པ་དེ། ཚུལ་ཁྲིམས་མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བའི་ས་བོན་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་སྙམ་ནས་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་མོར་དཔྱོད་དེ། དེས་བརྟགས་ན་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཆེན་པོས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆེན་པོར་འགྱུར། འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པའི་ལྷ་དྲུག་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་ལ། སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་སྐྱེ་བ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ནས་ཡང་དགེ་སློང་དེ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་དཔྱོད་པར་བྱེད་དེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པ་དུ་ཡོད་སྙམ་ནས། དེས་བརྟགས་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། འཇིག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100713#UT22084-068-021-100713