Degé Kangyur volume 66, F.130.a

འཇིགས་པར་མི་ལྟ་བ་དག་ཡིན། ལོངས་སྤྱོད་དང་ཉེ་བར་སྤྱོད་པ་ཆུང་བ་དག་ཡིན། འདོད་པ་ལ་ཆུམས་པ་དག་ཡིན། མི་དགེ་བ་སྤྱོད་པ་དག་ཡིན། ཕྲག་དོག་དང་ལྡན་པ་དག་ཡིན། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ཁྲེལ་ཡོད་པ་དག་སྤངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཕལ་ཆེར་མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་པར་བླངས་པས་ངན་སོང་དུ་འགྲོ་བ་དག་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ན་གང་དག་འདྲེན་མར་སྤྱོད་པའི་སེམས་ཅན་ཡོད་པ་དེ་དག་འཆི་བའི་དུས་བྱས་ནས་དེ་ཉིད་དུ་སྡིག་པ་བྱེད་པའི་གནོད་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ནས། སྡིག་པ་བྱེད་པའི་ལུས་སྲུལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྡིག་པ་བྱེད་པའི་གནོད་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ལུས་སྲུལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དེ་དག་ཀྱང་དེར་སའི་བཅུད་ཀྱི་མདངས་ཕྲོགས་ནས་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པར་བྱེད་དོ། །​འབྲུ་དང་། སྨན་དང་། མེ་ཏོག་དང་། འབྲས་བུ་དང་། འདབ་མ་དང་། རོ་རྣམས་ཀྱི་མདངས་ཕྲོགས་ནས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པར་བྱེད་དོ། །​དེས་ན་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་དག་ཡིན་ནོ། །​དེར་དེ་དག་མངལ་ན་གནས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱི་མདངས་དག་འཕྲོག་པར་བྱེད་དོ། །​མི་རྣམས་སྐྱེས་པ་ཙམ་གྱི་མོད་དག་ལ་མྱུར་དུ་མདངས་འཕྲོག་པར་བྱེད་དོ། །​འོ་མའི་མདངས་དག་ཀྱང་འཕྲོག་པར་བྱེད་དོ། །​བཟའ་བ་དང་བཏུང་བའི་མདངས་དག་ཀྱང་འཕྲོག་པར་བྱེད་དོ། །​དེར་དེ་དག་གིས་མི་མངལ་དུ་ཞུགས་པའི་མདངས་ཕྲོགས་ཤིང་སྐྱེས་པ་ཙམ་གྱིས་མོད་ལ་མདངས་ཕྲོགས་པས་དེ་དག་ཀྱང་མདངས་ལ་མི་རེག་ཅིང་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ཉམས་པ་ཡོངས་སུ་སྤྱད་ཟིན་པ་ལ་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པར་བྱེད་དེ། རྒྱུ་དེས་དེ་ན་མི་རྣམས་མཆོག་ཏུ་ན་བ་དག་དང་། ཚེ་ཐུང་བ་དག་དང་། དྲན་པ་ཉམས་པ་དག་དང་། དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་དག་དང་། བསོད་ནམས་དང་བྲལ་བ་དག་དང་། འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ལ་འཇིགས་པར་མི་ལྟ་བ་དག་དང་། ལོངས་སྤྱོད་དང་ཉེ་བར་སྤྱོད་པ་དང་བྲལ་བ་དག་དང་། འདོད་པ་ལ་ཆུམས་པ་དག་དང་། ཀུན་སྤྱོད་པ་མི་གཙང་བ་དག་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ནས་མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་པར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-286#UT22084-066-015-286