Degé Kangyur volume 66, F.126.b

དེ་དག་གིས་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྟེན་ལུང་སྟོན་པ་ཆེན་པོ་འདི་ཐོས་ན་ཡང་ཡོན་ཏན་དེ་ལྟ་བུ་དེ་དག་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་མོད་ལ་ཡང་དེ་དག་གི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མ་ལུས་པར་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་རོ། །​སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་ཀྱང་དེར་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་མཐའ་དག་བྲི་བར་བྱའོ། །​ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བདུན་པོ་དག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་བདུན་ཡང་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱིས་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་དགའི་ར་བ་ཡང་བྱའོ། །​དེར་སྦྱིན་བདག་ཀྱང་རབ་ཏུ་གཞག་པར་བྱའོ། །​དུས་དུས་སུ་གསོ་སྦྱོང་གི་སྡོམ་པ་ལ་ཡང་མངོན་པར་བརྩོན་པར་བྱའོ། །​ཆོས་མཉན་པར་བྱའོ། །​དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དགའ་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བུ་འཐོབ་པའི་གནས་དེ་ཡོད་དེ། དེ་དག་གིས་གང་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོར་ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཡང་རིས་འཐུན་པ་འདི་ཉིད་ལ་མི་འདོད་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཁ་ཅིག་ལ་ནི་ཡུན་རིང་དུ་ནད་འབྱུང་སྟེ། དེས་དེའི་སྔོན་གྱི་མི་དགེ་བའི་ལས་འཕངས་པ་དག་ཀྱང་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཁ་ཅིག་གི་ནི་ཡན་ལག་བཅད་པས་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཁ་ཅིག་གི་ནི་ནོར་ཟད་པས་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཁ་ཅིག་གི་ནི་འཁོར་ཞིག་པས་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཁ་ཅིག་གི་ནི་ལོངས་སྤྱོད་དང་ཉེ་བར་སྤྱོད་པ་དང་བྲལ་བས་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཁ་ཅིག་གི་ནི་འཁོར་དང་། བྲན་དང་། ལུས་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པ་དང་། བཙོན་རར་གཞག་པས་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཁ་ཅིག་གི་ནི་མི་སྙན་པ་དང་། ཉེས་པར་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཐོས་པས་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་ཏེ། རིས་འཐུན་པ་ལ་དེ་དག་གིས་མི་དགེ་བའི་ལས་སྔོན་བྱས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་རོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་རིག་སྔགས་ཀྱི་གཞི་ལུང་སྟོན་པ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་དེ་ལྟར་དོན་ཆེ་བ་ཡིན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-266#UT22084-066-015-266