Degé Kangyur volume 66, F.123.b

དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། ད་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བདག་གིས་མངོན་དུ་ཐོས་ཤིང་མངོན་དུ་ཡོངས་སུ་བཟུང་ལགས་ཏེ། འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་མི་མཇེད་དེ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་མཆོག་ཏུ་ལྟ་བ་མི་ཟད་པས་སྡུག་བསྔལ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་མཆོག་ཏུ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཤས་ཆེ་བ། དམུས་ལོང་དང་འདྲ་བ་དག་ལགས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། བུད་མེད་ཀྱི་ཉེས་པས་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་དག་དང་། ཡུད་ཙམ་ཁོ་ནས་མནར་མེད་པར་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་སླད་དུའོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །​དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་དེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྣང་བའི་སྙིང་པོ་དཔལ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ལན་ཐོབ་ཤིག་ལན་ཐོབ་ཤིག །​འོ་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཞག་དགུ་ལ་གླིང་བཞི་པ་བར་མའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་མི་མཇེད་དེར་བྱའི་རྒྱལ་པོ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་ཆ་བྱད་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཀླུ་བྱེ་བ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་འཇིགས་པར་ཀུན་ཏུ་བསྟན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐྱབས་གསུམ་དུ་འགྲོ་བ་ལ་རྣམ་པར་མ་བཀོད་དམ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐྱེད་དུ་མ་བཅུག་གམ། དེས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དེ་ལྟ་ལགས་སོ། །​ཇི་སྐད་གསུངས་པ་དེ་ལྟ་ལགས་ཏེ། བདག་གིས་ཀླུ་བྱེ་བ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་པོ་དེ་དག་འཇིགས་པར་ཀུན་ཏུ་བསྟན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་ལ་རབ་ཏུ་བཀོད་ལགས་སོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་འོ་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་གླིང་བཞི་པ་བར་མ་དེ་ན་གང་ན་ཆར་པ་མེད་པ་དེར་གང་བསྟན་པ་ལས་དེ་ན་གནས་པའི་ཀླུ་ཐམས་ཅད་འཁྲུག་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་དག་འཁྲུགས་ནས་ཀྱང་ཞག་བདུན་དུ་ཆར་པ་མངོན་པར་རབ་ཏུ་འབེབས་པར་བྱེད་པའི་གླང་པོ་ཆེའི་ཀླུ་ཆེན་པོ་དག་དང་། རྟའི་ཀླུ་ཆེན་པོ་དང་། སྦྲུལ་གྱི་ཀླུ་ཆེན་པོ་དག་མ་བསྟན་ཏམ། དེས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དེ་ལྟ་ལགས་ཏེ། སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་བྱེ་བྲག་གིས་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེས་བཀའ་སྩལ་པ། ངས་ཁྱོད་དེར་མངགས་ན་དེ་ཇི་ལྟར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-247#UT22084-066-015-247