Degé Kangyur volume 66, F.116.b

དེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤོས་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​ནམ་མཁའ་ལ་རྐྱེན་གསུམ་ཡོད་དེ། གསུམ་གྱིས་ཁྱབ་པས་རྣམ་པར་མཛེས་སོ། །​གངས་ནི་གདུང་བར་མི་བྱེད་དོ། །​ཆུ་ཀླུང་དག་ལ་ཆུ་སྐམ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​རྐྱེན་གསུམ་པ་དག་ལ་མཁས་པ་དང་། བཟོད་པ་དང་། བསྡམས་པས་ལུས་ཁྱབ་པ་ནི་ལུང་གིས་མ་རིག་པའི་ཆུ་བོས་ཀྱང་དབང་པོ་དྲུག་གདུང་བར་མི་བྱེད་དོ། །​བྱིས་པས་སྨྲས་པ། རྐྱེན་གསུམ་གྱིས་ཆུ་བོ་དག་ལས་ཐར་བར་བྱེད་ཅིང་སེམས་ཅན་མེད་པ་དང་། ཕུང་པོའི་ཁུར་འདོར་བའི་ཆོས་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །​ཁྱོད་ཀྱིས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་རབ་ཏུ་བསྒོམས་པ་ཡིན་ཞིང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་ཡིན་ན། ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱོད་འཇིགས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བྱེད། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་ཁྱོད་ཚངས་པའི་ལུས་བྱད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དག་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཐར་བར་བྱེད་དོ། །​ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་བརྒྱ་བྱིན་དང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་དང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་ལྷའི་ལུས་བྱད་དང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་གནོད་སྦྱིན་དང་། ཀླུའི་དབང་པོ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་ལུས་བྱད་དང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་སྨན་པའི་ལུས་བྱད་དང་། རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་ལུས་བྱད་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་བྲམ་ཟེའི་ལུས་བྱད་དང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལུས་བྱད་དང་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་མང་པོར་བློན་པོའི་བར་གྱི་ལུས་བྱད་དུ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་བྱེད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དག་ཏུ་དུས་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ཅི་སྟེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་དོན་དུ་འཇིགས་པའི་ཚིག་སྨྲ་བར་བྱེད། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ་མི་ཟད་པའི་སྦུབས་ལུང་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་སྒྲུབ་པ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། བདུད་བཞི་འདུལ་བར་བྱེད་པ་སྒྲུབ་པ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་གདུང་གི་གགས་མེད་པར་སྒྲུབ་པ། ཀླུའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཇིག་པར་བྱེད་པའི་འོད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-202#UT22084-066-015-202