Degé Kangyur volume 66, F.161.a

སྙམ་ནས་དེ་དེ་ལྟར་རླུང་འདུས་པས་ཕྱི་རོལ་གྱིས་གཟུགས་སྣང་བ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་ཐམས་ཅད་རླུང་གིས་རྣམ་པར་འཇིག་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ནང་ངམ་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་འདི་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡན་ལག་གཉིས་པའོ། །​ཡང་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་གིས་གཟུགས་སྣང་བ་གང་སྤངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་ལ་སྟོང་པར་སྣང་གི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​དེས་ན་བདག་གི་རླུང་དུ་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་སེམས་འདི་ཡང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་མ་ཡིན་པས་དེ་བདག་གིས་སྤང་བར་བྱའོ། །​ཆོས་ནི་གང་དུ་ཡང་འོང་བ་མེད། གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད་དེ། དེ་དེ་ལྟར་འགྲོ་བ་མེད་པའི་ཚུལ་ལམ། བདག་ཉིད་འགྲོ་བའི་ཚུལ་གྱིས་རྟོག་པ་སྤོང་བར་བྱེད་དེ་འདི་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡན་ལག་གསུམ་པའོ། །​ཡང་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། ཅི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཡང་དག་པ་ཅི་ཡང་ཡོད་དམ་སྙམ་ནས་དེ་ཡང་དག་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ། ཀུན་འབྱུང་བའི་ཆོས་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་ཐམས་ཅད་འགོག་པའི་ཆོས་སུ་རིག་པར་བྱས་ནས་དེས་ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་མེད་ཅིང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་ཏེ། དེའི་འདུ་བྱེད་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་ཤིང་ཞི་བར་འགྱུར་བ་འདི་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡན་ལག་བཞི་པའོ། །​ཁ་ཅིག་ནི་འདིར་འབྲས་བུ་དང་པོ་ལ་གནས་པར་བྱེད་དོ། །​ཁ་ཅིག་ནི་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་བཟོད་པ་སྒོམ་པར་བྱེད་དོ། །​ཁ་ཅིག་ནི་དུས་དང་རྐྱེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་ལ་རེག་པར་བྱེད་དོ། །​གང་རྟོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་འབའ་ཞིག་རྣམ་པར་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བརྩོན་པ་ནི་རྣམ་པར་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་འགོག་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་དེ། དེ་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འགོག་པས་ཉིན་ཞག་གཅིག་འདའ་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་བར་དུ་འདའ་བར་བྱེད་དོ། །​དང་པོ་དེ་ལངས་མ་ཐག་ཏུ་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པ་ན་ཚེ་ཡང་ཟད་པར་གྱུར་ནས་དེ་མགོ་མཉམ་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བྱེད་དོ། །​འདི་ནི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-515#UT22084-066-015-515