Degé Kangyur volume 66, F.160.b

ལ་སྟེན་ཅིང་སྒོམ་ལ་ལན་མང་དུ་བྱེད་པ་ན་མཚན་མོ་ཇི་ལྟ་བར་ཉིན་པར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་ཞིང་། དེ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་མི་དགའ་བའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེད་དོ། །​དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་ནི་རྒ་ཤིའི་འཇིགས་པས་གནོད་པར་གྱུར་པ་ཡིན་པས་གང་བདག་གིས་རྒ་ཤིའི་རྔ་བོ་ཆེ་འདི་མ་ལུས་པར་གཅག་གོར་མ་ཆག་སྙམ་མོ། །​ཇི་ལྟར་བདག་གིས་རྒ་ཤིའི་རྔ་བོ་ཆེ་མ་ལུས་པར་གཞིག་པར་ནུས་ཞེ་ན། གང་བདག་གིས་རུས་པའི་ཕུང་པོ་འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་སོ་སོར་བརྟག་པར་བྱས་པས་མ་ལུས་པར་གཞིག་པར་བྱ་གོར་མ་ཆག་སྙམ་ནས་དེ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་རུས་པའི་ཕུང་པོ་འདི་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པར་བྱེད་དེ། གང་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་དཀར་པོའི་འདུ་ཤེས་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་འདི་ནི་དེའི་ཞི་གནས་སུ་འགྱུར་རོ། །​དེ་འདི་ནི་བདག་གི་མགོའི་རུས་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་དེ་བཞིན་དུ་འདི་ནི་བདག་གི་རྐང་པའི་མཐེ་བོའི་རུས་པའོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་དེ་ལྟར་སོ་སོར་རྟོག་པར་བྱེད་ཅིང་རྒ་ཤིའི་རྔ་བོ་ཆེ་འདི་གཞིག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བདག་གིས་གནས་གང་དུ་ལྷག་མཐོང་གིས་བརྩམ་པར་བྱ་སྙམ་མོ། །​དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། ཁ་དང་སྣ་གཉིས་ཀྱི་རླུང་འདུས་པས་རྒ་ཤིའི་རྔ་བོ་ཆེ་རང་གི་རུས་པའི་ཕུང་པོ་འདི་མ་ལུས་པར་གཞིག་པར་བྱའོ་སྙམ་ནས་དེ་སྣའི་རྩེ་མོར་རླུང་འདུས་པས་ཡང་དག་པར་རྩོམ་པར་བྱེད་དེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཙམ་དུ་རུས་པ་འཇིག་པར་བྱེད་དོ། །​རླུང་གིས་འཕྱར་བར་བྱེད་དོ། །​སྦྱོར་བ་དེས་རང་གི་རུས་པའི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་འགྱུར་རོ། །​ཇི་ལྟར་རང་གི་རུས་པའི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ལྷག་མ་མེད་པར་རླུང་གིས་ཁྱེར་བར་གྱུར་པ་བཞིན་དེའི་རང་གི་ལུས་དེ་ལ་གང་རུས་པའི་འདུ་ཤེས་བྱུང་བ་དེ་སྤངས་ཤིང་དེར་དེ་ལ་སྟོང་པར་སྣང་སྟེ། འདི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་པོའོ།​། །​།འཕགས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་སྡེ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ། བམ་པོ་བདུན་པ། གཞན་ཡང་དེ་ལ་བདག་ནང་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྣང་ངོ་། །​དེ་ལ་ཕྱི་རོལ་ནི་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་སུ་འགྱུར་རོ། །​དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་གིས་རླུང་འདུས་པ་དེས་གཟུགས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་གཞིག་པར་བྱའོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-512#UT22084-066-015-512