Degé Kangyur volume 66, F.144.a

ལགས་སམ། གནོད་པ་ཆུང་ལགས་སམ། ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་བྲོ་འཚལ་བ་མ་མཆིས་སམ། གནོད་པ་ཆུང་ལགས་སམ། དམ་པའི་ཆོས་ཉན་པར་འཚལ་བ་དག་ལགས་སམ། ཇི་ལྟར་ཆོས་རྗེས་སུ་ཐོས་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་དེ་ལ་ནན་ཏན་སྙིང་པོར་བགྱིད་པ་དག་ལགས་སམ། ཆོས་ཀྱིས་གནས་པས་གནས་པར་བགྱིད་པ་དག་ལགས་སམ། ཁྱོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ན་བདུད་ཀྱི་ཡུལ་དང་། ཀླུའི་ཡུལ་བཅོམ་ལགས་སམ། ཁྱོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་གཅིག་པུ་ལགས་སམ། འདི་ན་ཐོགས་པ་མ་མཆིས་པར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་ལགས་སམ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ན་གང་སུ་དག་འཁོར་ལོ་སྐོར་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་གི་དོན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་མེ་ཏོག་གི་སྙིང་པོ་ཁྱོད་དང་ཉི་མའི་སྙིང་པོའི་ཆོས་ཀྱིས་གནས་པ་ཀླུའི་ཡུལ་རྣམ་པར་འཇིག་པར་མཛད་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་ལེའུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་འབྱང་བའི་གཟུངས་སྔགས་འདི་ལ་དད་པ་སྦྱིན་པར་མཛད་ལགས་སོ། །​དེ་ནས་ཞི་བ་རིག་པ་མཆིས་པའི་སྦུབས་ཞི་བའི་གཟུངས་སྔགས་མཐུ་ཆེ་བ། ཕན་ཡོན་ཆེ་བ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་བགྱིད་པ། ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བགྱིད་པ། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་འདུལ་བར་བགྱིད་པ། ཕུང་པོ་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བགྱིད་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་བགྱིད་པ། ཐབས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སྟོན་པར་བགྱིད་པ། བྱང་གྲོལ་གྱི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མྱོང་བར་བགྱིད་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་དད་པར་བགྱིད་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདེ་བ་ལ་འཇུག་པར་བགྱིད་པ། བདུད་དང་ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་དང་འཐུན་པས་ཚར་གཅོད་པར་བགྱིད་པ། བདུད་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཇིག་པར་བགྱིད་པ་འདི་ཡང་བསྐུར་ལགས་ཏེ། རིག་པ་མཆིས་པའི་སྦུབས་ཞི་བ་ལུང་བསྟན་པ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་བདུད་རྣམས་ཚར་གཅོད་པར་བགྱིད་པ། ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་རྣམས་ཕམ་པར་བགྱིད་པ། ལྷ་རྣམས་དགའ་བར་བགྱིད་པ། གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ཡང་དག་པར་མགུ་བར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-401#UT22084-066-015-401