Degé Kangyur volume 66, F.133.a

ཏོ། །​གང་དང་གང་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་པ་དེ་དང་དེར་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་ངུ་དག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །​དགེ་མཚན་དང་། བཀྲ་ཤིས་དང་། ལྟ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ། དེ་ཕྱིན་ཆད་དགེ་བའི་ལས་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་ལེགས་པར་བྱས་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་དང་། སྨོན་ལམ་དག་མང་བ་ངེས་པའི་ཕུང་པོ་དག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་ངས་ཐབས་ལ་འཇུག་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་བརྟུལ་བ་དེས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱས་ཤིང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་བར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །​རིག་པ་ཡོད་པའི་སྦུབས་ཞི་བ་ལུང་བསྟན་པ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་མང་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་བྱེད་པ། ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པ། བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་ཐམས་ཅད་སྲུང་བར་བྱེད་པ། རབ་ཏུ་ཐར་བར་བྱེད་པ། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པ། ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱེད་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་བྱེད་པ། ཐབས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སྟོན་པར་བྱེད་པ། བྱང་གྲོལ་གྱི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་དད་པར་བྱེད་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདེ་བ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པ། བདུད་དང་ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་དང་འཐུན་པས་ཚར་གཅོད་པར་བྱེད་པ། བདུད་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་འདུལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་རིག་པ་ཡོད་པའི་སྦུབས་ཞི་བ་ལུང་བསྟན་པ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་བདུད་རྣམས་ཚར་གཅོད་པར་བྱེད་ཅིང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཕམ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལྷ་རྣམས་དགའ་བར་བྱེད་པ། གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ཡང་དག་པར་མགུ་བར་བྱེད་པ། ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་བྱེད་པ། ནམ་མཁའ་ལྡིང་རྣམས་དངང་བར་བྱེད་པ། མི་འམ་ཅི་རྣམས་དད་པར་བྱེད་པ། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་རྣམས་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པར་བྱེད་པ། འཐབ་པ་དང་།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-304#UT22084-066-015-304