Degé Kangyur volume 66, F.133.b

འཐབ་མོ་དང་། མུ་གེ་དང་། འཆི་བ་དང་། ནད་དང་། ཕ་རོལ་གྱི་དམག་ཚོགས་དང་། དུས་མ་ཡིན་པའི་རླུང་དང་། ཆར་པ་དང་། ནད་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་ཞི་བར་བྱེད་པ། གྲང་བ་དང་། དྲོ་བ་དང་། ཁ་བ་དང་། ཚ་བ་དང་། རྩུབ་པ་དང་། ཧྲུད་ཧྲུད་པོ་དང་། རེག་པར་དཀའ་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་འབར་བར་བྱེད་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྟོན་པར་བྱེད་པ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་གདུང་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བྱེད་པ། འཁོར་བས་སྐྲག་པ་རྣམས་དབུགས་འབྱིན་པར་བྱེད་པ། ཟད་པ་ཤེས་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ། མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་རང་གི་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ། མ་རིག་པའི་མུན་པའི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་འཇིག་པར་བྱེད་པ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཁུར་འདོར་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​རིག་པ་ཡོད་པའི་སྦུབས་ཞི་བ་ལུང་བསྟན་པ་ཆེན་པོ་འདི་ཡིན་ཏེ། ཏད་ཡ་ཐཱ། མ་ནཱ་ཀྵ། ཨ་བཱ་ཀྵ། གྷ་སཱ་ཀྵ། ཛ་ནེ་ཀྵ། མརྨ་ནཱ་ཀྵ། ཀྵ་བཱ་ཀྵ། མ་ཎ་ཌཱ་ཀྵ། ན་ཊཱ་ཀྵ། ན་ད་ར་ཧུ། བི་ས་ནཱ་ད། ཁ་ག་ནཱ་ད། ཨ་ཏ་ན་ཊ། ཀུ་ན་ཊ། པ་རི་ཀུ་ན་ཊ། ནཱ་ཊ་ནཱ་ཊ། པ་རི་ཀ་ནཱ་ཊ། ཨུད་ཏ་ར་ནཱ་ཊ། བི་ནཱ་ཊ། ཀུཉྫ་ནཱ་ཊ། ཙ་བཱཾ་བ་ར་ནཱ་ཊ། ཁ་གྷ་མ་བྷ་ནཱ་ཊ། པུ་ཤྐར་ནཱ་ཊ། སིང་ཧ་རུ་དྲ་ནཱ་ཊ། ས་མ་ལ་ནཱ་ཊ། ཤི་རི་ཀུ་ས་ཀླཽ་ནཱ་ཊ། ཏ་ལ་མ་རུ་ཏ་ཁ་བ། ཏེ་ཧུ་ཀྵ་བ་ཏི་རཀྵ་དཱ་མ་ར་ཛུ་བ་ཧ། ན་པུ་ཏི་ས་ན་ཏི་ར་ན་ཛ་བ། ཨ་མོ་ཧོ་ར་ག་ཛ་ལ། ཨ་ཏྲི་མཱ། ཨ་ཏྲི་ནཱ། ར་བ། ཨ་ཏྲི་ནཱ་ཀྵ། ཨ་བ་ཧཱ། མཱརྒ་ཏྲི་ནཱ་ཀྵ། ཨེ་ཥ་ཨེ་བ་ན་ཏོ་དུཿཁ་སྱ་སྭཱ་ཧཱ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསྟན་པ་འདི་བསྟན་པ་ན་འཁོར་དེར་སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་ནི་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​དཀྲིགས་པ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་དག་ཀྱང་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་པར་གྱུར་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་རིག་པ་ཡོད་པའི་སྦུབས་ཞི་བ་ལུང་བསྟན་པ་ཆེན་པོ་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་ནས་བསྐུར་ཏོ། །​དེར་ཡང་ཉི་མའི་སྙིང་པོའི་ཆོས་ཀྱིས་གནས་པ་ཀླུའི་ཡུལ་རྣམ་པར་འཇིག་པར་མཛད་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་ལེའུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཟད་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་སྔགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-306#UT22084-066-015-306