Degé Kangyur volume 66, F.160.a

གང་དག་གཅིག་ལ་གཅིག་ལུས་ཀྱིས་རེག་པས་རེག་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་བདེ་བའི་ཚོར་བ་མྱོང་བས་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེ་བར་བྱེད་དོ། །​སྡུག་བསྔལ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་མྱོང་བར་བྱེད་དོ། །​དཔེར་ན་སྦྲུལ་གདུག་པ་གཏུམ་པོ་ཁ་ཅིག་ལྟ་བས་སེམས་ཅན་རྣམས་གསོད་པར་བྱེད། ཁ་ཅིག་དབུགས་ཙམ་གྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་གསོད་པར་བྱེད་དོ། །​ཁ་ཅིག་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་གསོད་པར་བྱེད། ཁ་ཅིག་སྦྱོར་བ་ཙམ་གྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་གསོད་པར་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་ནི་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཆུད་གསོན་པར་བྱེད་ཅིང་རབ་ཏུ་སྲེག་པར་བྱེད་དོ། །​ཁ་ཅིག་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་ལུས་ཀྱིས་རེག་པས་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཆུད་གསོན་ཅིང་རབ་ཏུ་སྲེག་པར་བྱེད་དོ། །​ཁ་ཅིག་ནི་འཇུག་པ་ཙམ་གྱིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཆུད་གསོན་ཅིང་རབ་ཏུ་སྲེག་པར་བྱེད་དོ། །​ཁ་ཅིག་ནི་འཁྲིག་པ་དང་ལྡན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བའི་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པར་བྱེད་ཅིང་དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་མྱོང་བར་བྱེད་དོ། །​ཀཽ་ཌི་ནྱ་དེ་ལ་རེག་པའི་འདོད་ཆགས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་གང་ཞེ་ན། ཀཽ་ཌི་ནྱ་འདི་ན་རུས་པའི་ཕུང་པོ་གཟུགས་གསལ་བ་ལ་སོ་སོར་བརྟག་པར་བྱའོ། །​ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། གང་དུ་གཟུགས་འདོད་པ་སྡུག་པ། ཕངས་པ། ཡིད་དུ་འོང་བ། འདོད་པ་དང་ལྡན་པ། ཆགས་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་མཐོང་ནས་དེ་ལ་བྱང་གྲོལ་གྱི་བདེ་བ་འདོད་པ་དེ་འདི་ལྟར་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་སློབ་པར་བྱེད་དེ། གཟུགས་འདི་ནི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་གྱུར་པ། འཇིག་ཅིང་རྣམ་པར་འཇིག་ལ་རྣམ་པར་ཕྱེ་མར་འགྱུར་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །​ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ན་རུས་པའི་ཕུང་པོ་སྐྲ་མེད་པ་དང་། ཤ་དང་། སེན་མོ་དང་། ཁྲག་མེད་པ་དང་། སྟོང་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་དཀར་ཞིང་དུང་གི་མདོག་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱུས་པས་འབྲེལ་བར་ཡིད་ལ་བྱེད། ཡང་དག་པར་ཤེས་པར་བྱེད། རབ་ཏུ་སྦྱོར་བར་བྱེད། བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་བྱེད་དེ། དེས་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་ངོ་། །​དེ་དེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-510#UT22084-066-015-510