Degé Kangyur volume 62, F.103.a

གཞན་ཡང་ཟག་པ་ཟད་པ་སྲེད་པའི་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་སྐེམས་པར་བྱེད་དོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ནས་འདོད་པ་དག་འདི་ནི་ནས་ཀྱི་ས་བོན་དེའི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན། འདི་ནི་ནས་ཀྱི་ས་བོན་དེའི་སྙི་མ་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་ནས་སྲེ་དས་མགུ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། རྩྭ་དང་། སྔོས་རངས་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཞིང་ལ་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་འདུས་བྱས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་བསྟན་པར་མི་བྱའོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་གང་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དེ་དག་ལ་བྱིན་པ་འབྲས་བུ་ཆེ་བ་མ་ཡིན། ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་ལ་སྩལ་ན་འབྲས་བུ་ཆེ་བ་མ་ལགས་ཤིང་སྨན་ཡོན་ཆེ་བ་མ་ལགས་པ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྦྱིན་གནས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་གང་འབྲས་བུ་ཆེ་བར་འདུ་ཤེས་པ་ཡང་མ་ཡིན། འབྲས་བུ་ཆུང་བར་འདུ་ཤེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་སྦྱིན་པ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​གང་སྦྱིན་པ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནི་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྦྱིན་གནས་སུ་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་ཞིང་ལ་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་ནི་མེ་ཏོག་ཀྱང་མི་ཆགས། འབྲས་བུར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་རྣམ་གྲངས་འདིས་གང་ལ་བྱིན་ན་འབྲས་བུ་ཆེ་བ་ཡང་མ་ཡིན། ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྦྱིན་གནས་ཡིན་ནོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་གང་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྦྱིན་གནས་དེ་དག་ལ་བྱིན་པ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མ་མཆིས་པ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། སྦྱིན་པ་གང་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་མཐར་ཐུག་པར་འགྱུར་བ་དེ་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་སྦྱིན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་ཐུག་པ་དེ་དེ་སྟེ་སྦྱིན་པའི་ཆོས་ཅན་ལགས་ན། འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་འདུས་མ་བྱས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་ལེགས་སོ། །​ལེགས་སོ། །​རྣམ་གྲངས་འདིས་གང་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྦྱིན་གནས་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་བྱིན་པ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་གང་སྦྱིན་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མ་མཆིས་པ་དེ་དག་གིས་འདུ་ཤེས་མ་མཆིས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བགྱིས་པ་ལགས།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh207.html?part=UT22084-062-007-346#UT22084-062-007-346