Degé Kangyur volume 62, F.102.b

ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་མ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་གང་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ལ་སྦྱིན་པ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལ་གཞོལ། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལ་འབབ། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལ་བབ། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་མཐར་ཐུག་པར་འགྱུར་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཡང་འབྲས་བུ་ཆུང་བ་ཡང་མ་ཡིན། འབྲས་བུ་ཆེ་བ་ཡང་མ་ཡིན། ཕན་ཡོན་ཆུང་བ་ཡང་མ་ཡིན། ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཞིང་བཏགས་པ་མ་ཡིན། གདགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ། གདགས་སུ་མ་མཆིས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པའི་སྨན་ཡོན་གྱི་བྱེ་བྲག་བསྟན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་སྐྱེ་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་བདག་དང་། སེམས་ཅན་དང་། སྲོག་དང་། གང་ཟག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་མོས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གདགས་སུ་མེད་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པའི་ཕན་ཡོན་གྱི་བྱེ་བྲག་བསྟན་ཏོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་འོན་ཀྱང་འཕགས་པ་རྣམས་ནི་སྦྱིན་པ་ལ་འཇུག་པར་མི་བལྟའི། འཕགས་པ་རྣམས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། སྦྱིན་པ་ལས་ལྡོག་པར་བལྟའོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཞིང་པ་དག་ཞིང་ལ་ནས་ཀྱི་ས་བོན་བཏབ་སྟེ། དེའི་ནས་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་སྲེ་ད་དང་། རྩྭ་དང་། སྔོ་རྣམས་སྐྱེ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། སྲེ་ད་དང་རྩྭ་དང་། སྔོ་འདི་དག་ཞིང་པ་དེའི་ལས་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ནམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཞིང་པས་ནས་ཀྱི་ས་བོན་བཏབ་པ་དེའི་ནས་དེ་དག་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་སྲེད་རྣམས་འབྱུང་བ་དང་། རྩྭ་དང་། སྔོ་རྣམས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ནས་ཀྱི་སྙི་མ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་འབྱུང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་ནི་ཚེགས་ཆུང་ངུས་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་འགྱུར་ལ། གཞན་ཡང་ཟག་པ་ཟད་པ་སྲེད་པའི་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་སྐེམས་པར་བྱེད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh207.html?part=UT22084-062-007-345#UT22084-062-007-345