Degé Kangyur volume 62, F.103.b

ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། གང་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཤེས་པ་དེ་ཡོད་དམ། འོན་ཏེ་མེད། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་འཚལ་བ་དེ་སྒྱུ་མའི་ངོ་བོ་ཉིད་འཚལ་བ་ལགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་མཆིས་པ་ལགས་ཏེ། མཆིས་པ་མ་ལགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྒྱུ་མའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་བསྟན་ཏོ། །​སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་མ་མཆིས་པའོ། །​གང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་འཚལ་བ་འདི་ནི་འདུ་ཤེས་མ་མཆིས་པའོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། འདི་ལ་གང་ཡང་དག་པར་གྱུར་པའི་ཆོས་གང་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་ལེགས་སོ། །​ལེགས་སོ། །​དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལ་ཆོས་འགའ་ཞིག་རྫས་སམ། ཡང་དག་པར་ཡོད་པར་གྱུར་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཕྱིས་ཀྱང་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་གང་གི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན། ཡོད་པ་མ་ཡིན། རྫས་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་མྱ་ངན་ལས་བཟླས་ཀྱང་སེམས་ཅན་མེད་པའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལས་གང་ཡང་ཟད་པར་མི་མངོན་ནོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་གང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་དང་། དེ་དག་ཀྱང་མི་དམིགས་པ་འདི་ནི་འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་གང་དག་ལ་བྱིན་པ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་པ་དེ་དག་གིས་འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་གང་དག་གིས་འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བགྱིས་པའི་འདུ་ཤེས་དེས་མྱུར་དུ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་གང་གིས་མེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་དེ་དག་ནི་ཤེས་པའོ། །​མེད་པ་ཡང་གང་ཞེ་ན། མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་། སེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་དང་། སྲོག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་། གང་ཟག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་། ཆད་པར་ལྟ་བ་དང་། རྟག་པར་ལྟ་བའོ། །​མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། ཆོས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། དགེ་འདུན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འདུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh207.html?part=UT22084-062-007-347#UT22084-062-007-347