Degé Kangyur volume 62, F.104.a

ཤེས་པ་དང་། ཇི་ཙམ་དུ་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་དང་། སྤྱོད་པ་དང་། ཤེས་པ་དང་། གཡོ་བ་དང་། སྤྲོས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེད་པའོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བས་ན་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུར་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པ་དེ་དག་ལས་ཡོངས་སུ་གྲོལ་བ་དེ་དག་ནི་ཤེས་པའོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་རྣམ་གྲངས་དེས་གང་གིས་འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས་པ་དེ་དག་མྱུར་དུ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དགོངས་ཏེ་གསུངས་པའི་བསྟན་པ་འདི་བསྟན་པའི་ཚེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞི་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་གིས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​དགེ་བསྙེན་དྲུག་སྟོང་གིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​ལྷའི་བུ་སུམ་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་མངོན་པར་རྟོགས་པར་གྱུར་ཏོ། །​དགེ་སློང་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་དྲུག་ཅུ་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀྱང་ཉེ་བར་ལེན་པ་མེད་པར་ཟག་པ་རྣམས་ལས་སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ལོ། །དེ་དག་སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ནས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་ཚིག་སྨྲས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ནི་དེང་སླན་ཆད་སྟོན་པ་དྲུག་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་། །​དེང་སླན་ཅད་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་མ་ལགས། ཆོས་ལ་མི་རྟེན། དགེ་འདུན་ལ་མི་རྟེན་ཏོ། །​དེང་སླན་ཆད་བདག་ཅག་བྱ་བ་མ་མཆིས་པར་སྨྲ་བ། རྒྱུ་མ་མཆིས་པར་སྨྲ་བ། ལས་མ་མཆིས་པར་སྨྲ་བ། རྣམ་པར་སྨིན་པ་མ་མཆིས་པར་སྨྲ་བ། འདུལ་བ་མ་ལགས་པར་སྨྲ་བའོ། །​དེའི་ཚེ་འཁོར་དེ་ན་སྲོག་ཆགས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་རྣམས་འདི་སྙམ་དུ་གྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་དགེ་སློང་འདི་དག་འདི་ལྟ་བུ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཚིག་སྨྲ་བ་ལས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསླབ་པ་ཕུལ་ནས་མུ་སྟེགས་ཅན་གྱི་མཚན་མ་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་རམ་སྙམ་དུ་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུའི་སེམས་ཀྱིས་འཁོར་དེ་དག་གི་སེམས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཤེས་ནས་དགེ་སློང་དེ་དག་ལ་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཅི་ལས་བསམས་ཏེ། དེང་ཕན་ཆད་བདག་ཅག་སྟོན་པ་དྲུག་གི་རྗེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་ཞེས་དེ་སྐད་སྨྲ། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དེང་ཕན་ཆད་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་དྲུག་དང་མཉམ་ཞིང་མཚན་ཉིད་གཅིག་ཅིང་བྱེ་བྲག་མེད་པར་རྣམ་པར་རིག་གོ། །​བདག་ཅག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh207.html?part=UT22084-062-007-348#UT22084-062-007-348