Degé Kangyur volume 62, F.104.b

གིས་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་ཐ་དད་པ་མེད་པར་རིག་ནས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་། །​སྨྲས་པ་ཅི་ལས་བསམས་ནས་དེང་ཕན་ཆད་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དེ་སྐད་སྨྲ། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། དེང་ཕན་ཆད་བདག་ཅག་བདག་ལ་རྟེན་གྱི་གཞན་ལ་མི་རྟེན། བདག་ལ་སྐྱབས་སུ་དོང་གི་གཞན་ལ་སྐྱབས་སུ་དོང་བ་མ་ཡིན། བདག་སྟོན་པ་ཡིན་གྱི་སྟོན་པ་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བས་ན་དེང་ཕན་ཆད་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བདག་མ་གཏོགས་པར་སངས་རྒྱས་མེད། སངས་རྒྱས་མ་གཏོགས་པར་བདག་མེད་དོ། །སྨྲས་པ། ཅི་ལས་བསམས་ནས་དེང་ཕན་ཆད་བདག་ཅག་ཆོས་ལ་མི་རྟེན། དགེ་འདུན་ལ་མི་རྟེན་ཅེས་དེ་སྐད་སྨྲ། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། དེང་ཕན་ཆད་བདག་ཅག་གིས་གང་ལ་བརྟེན་པ་དང་། གང་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲོ་བའི་ཆོས་གང་ཡང་མ་དམིགས་སོ། །​དེ་བས་ན་བདག་ཅག་དེང་ཕན་ཆད་ཆོས་ལ་མི་རྟེན། དགེ་འདུན་ལ་མི་རྟེན་ཏོ། །​སྨྲས་པ། ཅི་ལས་བསམས་ཏེ་བདག་ཅག་དེང་ཕན་ཆད་བྱ་བ་མེད་པར་སྨྲའོ་ཞེས་དེ་སྐད་ཅེས་ཟེར། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། བདག་ཅག་གིས་དེང་ཕན་ཆད་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་བྱས་པར་ཤེས་ཏེ། གང་ན་བྱས་པ་ཡང་མེད། འགྱུར་བ་ཡང་མེད་པའི་ཆོས་དེ་བདག་ཅག་གིས་མངོན་དུ་བྱས་སོ། །​དེ་བས་ན་དེང་ཕན་ཆད་བདག་ཅག་བྱ་བ་མེད་པར་སྨྲའོ། །​སྨྲས་པ། ཅི་ལས་བསམས་ཏེ་དེང་ཕན་ཆད་བདག་ཅག་རྒྱུ་མེད་པར་སྨྲའོ་ཞེས་དེ་སྐད་ཟེར། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། བདག་ཅག་སྲིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་དེང་ཟད་དེ་གང་ན་རྒྱུ་ཡང་མེད་རྐྱེན་ཡང་མེད་པའི་ཆོས་དེ་མངོན་དུ་བྱས་སོ། །​དེའི་ཕྱིར་དེང་ཕན་ཆད་བདག་ཅག་རྒྱུ་མེད་པར་སྨྲའོ། །​སྨྲས་པ། ཅི་ལས་བསམས་ཏེ་དེང་ཕན་ཆད་བདག་ཅག་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་པར་སྨྲའོ་ཞེས་དེ་སྐད་ཟེར། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། དེང་ཕན་ཆད་བདག་ཅག་གིས་གང་ན་ལས་ཀྱང་མེད། ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་མེད་ཅིང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་སོ། །​དེའི་ཕྱིར་བདག་ཅག་དེང་ཕན་ཆད་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་པར་སྨྲའོ། །​སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཅི་ལས་བསམས་ཏེ་དེང་ཕན་ཆད་བདག་ཅག་འདུལ་བ་མ་ཡིན་པར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh207.html?part=UT22084-062-007-349#UT22084-062-007-349