Degé Kangyur volume 62, F.4.a

སྟོང་པ་ཉིད་ནི་ལྟ་བར་གྱུར་པའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལྟ་བར་གྱུར་པའི་རང་བཞིན་ལས་སྟོང་པ་ཉིད་གཞན་མེད་པས་ལྟ་བར་གྱུར་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་དེ། ལྟ་བར་གྱུར་པའི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ངོ་། །​བདག་ནི་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་། དབྱེར་མེད་པ་སྒྲོ་འདོགས་པ་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་། དབྱེར་མེད་པ་སྒྲོ་འདོགས་པ་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་སྒྲོ་འདོགས་པ་མེད་པ་ནི་སྒྲོ་འདོགས་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྒྲོ་འདོགས་པ་མེད་པ་ནི་སྒྲོ་འདོགས་པའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྒྲོ་འདོགས་པའི་རང་བཞིན་ལས་སྒྲོ་འདོགས་པ་མེད་པ་གཞན་མེད་པས་སྒྲོ་འདོགས་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་སྒྲོ་འདོགས་པ་མེད་པ་སྟེ། སྒྲོ་འདོགས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་པ་མེད་པ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲོ་འདོགས་པ་མེད་པའོ། །​བདག་ནི་ལྷག་པར་བྱེད་པ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ལྷག་པར་བྱེད་པ་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ལྷག་པར་བྱེད་པ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ལྷག་པར་བྱེད་པ་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ལྷག་པར་བྱེད་པ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ལྷག་པར་བྱེད་པ་མེད་པ་ནི་ལྷག་པར་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལྷག་པར་བྱེད་པ་མེད་པ་ནི་ལྷག་པར་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལྷག་པར་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་ལས་ལྷག་པར་བྱེད་པ་མེད་པ་གཞན་མེད་པས་ལྷག་པར་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་ལྷག་པར་བྱེད་པ་མེད་པ་སྟེ། ལྷག་པར་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ལྷག་པར་བྱེད་པ་མེད་པ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལྷག་པར་བྱེད་པ་མེད་པའོ། །​བདག་ནི་གདེག་པ་དང་། གཞག་པ་དང་། དབྱེར་མེད་པ་གདེག་པ་དང་གཞག་པ་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་གདེག་པ་དང་། གཞག་པ་དང་དབྱེར་མེད་པ་གདེག་པ་མེད་ཅིང་གཞག་པ་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-716#UT22084-062-001-716