Degé Kangyur volume 62, F.63.a

སྟེ། འཁྲུག་པས་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བསོད་ནམས་ཆེན་པོའི་ཚོགས་བསགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། རྒྱར་དཔག་ཚད་བརྒྱ་པའི་རྫིང་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུས་གང་ལ་དུག་སྲང་སྟོང་ཡང་མི་གདུག་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆུའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང་། དུད་འགྲོ་དང་། ཡི་དགས་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བའི་ལས་རབ་ཏུ་མང་བ་ཡང་རྣམ་པར་སྨིན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་པོ་བསགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། དགེ་སློང་དེ་དག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱོགས་བཅུ་ནས་འདུས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་རྣམས་དང་། ལྷ་དང་། མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །​འཕགས་པ་དད་པའི་སྟོབས་བསྐྱེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།​། །​།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།​།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-832#UT22084-062-001-832