Degé Kangyur volume 62, F.9.a

གཞན་དག་ཀྱང་ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ནི་ལོག་པར་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ནི་ལོག་པར་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལོག་པར་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ལས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་གཞན་མེད་པས་ལོག་པར་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའོ། །​ལོག་པར་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་བའོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། བདག་ནི་མཐའ་དང་དབྱེར་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་མཐའ་དང་དབྱེར་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་མཐའ་དང་དབྱེར་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ནི་མཐའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མཉམ་པ་ཉིད་ནི་མཐའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མཐའི་རང་བཞིན་ལས་མཉམ་པ་ཉིད་གཞན་མེད་པས་མཐའི་རང་བཞིན་ཉིད་མཉམ་པ་ཉིད་དེ། མཐའི་རང་བཞིན་གྱི་མཉམ་པ་ཉིད་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །​བདག་ནི་ཤེས་བྱ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཤེས་བྱ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཤེས་བྱ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཤེས་པ་ནི་ཤེས་བྱའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཤེས་པ་ནི་ཤེས་བྱའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཤེས་བྱའི་རང་བཞིན་ལས་ཤེས་པ་གཞན་མེད་པས་ཤེས་བྱའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཤེས་པ་སྟེ། ཤེས་བྱའི་རང་བཞིན་གྱི་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པའོ། །​བདག་ནི་འཛིན་པ་དང་དབྱེར་མེད་པ་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་འཛིན་པ་དང་དབྱེར་མེད་པ་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-726#UT22084-062-001-726