Degé Kangyur volume 62, F.8.b

བསྟོད་པ་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་བདག་བསྟོད་པ་དང་དབྱེར་མེད་པ་བདག་བསྟོད་པ་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་བདག་བསྟོད་པ་དང་དབྱེར་མེད་པ་བདག་བསྟོད་པ་མེད་པ་ནི་བདག་བསྟོད་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བདག་བསྟོད་པ་མེད་པ་ནི་བདག་བསྟོད་པའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བདག་བསྟོད་པའི་རང་བཞིན་ལས་བདག་བསྟོད་པ་མེད་པ་གཞན་མེད་པས་བདག་བསྟོད་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་བདག་བསྟོད་པ་མེད་པ་སྟེ། བདག་བསྟོད་པའི་རང་བཞིན་བདག་བསྟོད་པ་མེད་པ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་བསྟོད་པ་མེད་པའོ། །​བདག་ནི་དྲང་བའི་དོན་དང་དབྱེར་མེད་པ་ངེས་པའི་དོན་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས་གཞན་དག་ཀྱང་དྲང་བའི་དོན་དང་དབྱེར་མེད་པ་ངེས་པའི་དོན་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་དྲང་བའི་དོན་དང་དབྱེར་མེད་པ་ངེས་པའི་དོན་ནི་དྲང་བའི་དོན་གྱི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ངེས་པའི་དོན་ནི་དྲང་བའི་དོན་གྱི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དྲང་བའི་དོན་གྱི་རང་བཞིན་ལས་ངེས་པའི་དོན་གཞན་མེད་པས་དྲང་བའི་དོན་གྱི་རང་བཞིན་ཉིད་ངེས་པའི་དོན་ཏེ། དྲང་བའི་དོན་གྱི་རང་བཞིན་ངེས་པའི་དོན་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངེས་པའི་དོན་ཏོ། །​བདག་ནི་གང་ཟག་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཆོས་ཉིད་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་གང་ཟག་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཆོས་ཉིད་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་གང་ཟག་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཆོས་ཉིད་ནི་གང་ཟག་གི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཉིད་ནི་གང་ཟག་གི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གང་ཟག་གི་རང་བཞིན་ལས་ཆོས་ཉིད་གཞན་མེད་པས་གང་ཟག་གི་རང་བཞིན་ཉིད་ཆོས་ཉིད་དེ་གང་ཟག་གི་རང་བཞིན་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་དོ། །​བདག་ནི་ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཡང་དག་པའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-725#UT22084-062-001-725