Degé Kangyur volume 62, F.9.b

དག་ཀྱང་འཛིན་པ་དང་དབྱེར་མེད་པ་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་འཛིན་པ་དང་དབྱེར་མེད་པ་འཛིན་པ་མེད་པ་ནི་འཛིན་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཛིན་པ་མེད་པ་ནི་འཛིན་པའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཛིན་པའི་རང་བཞིན་ལས་འཛིན་པ་མེད་པ་གཞན་མེད་པས་འཛིན་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་འཛིན་པ་མེད་པ་སྟེ། འཛིན་པའི་རང་བཞིན་གྱི་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་མེད་པའོ། །​བདག་ནི་མཚན་མ་དང་དབྱེར་མེད་པ་མཚན་མ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་མཚན་མ་དང་དབྱེར་མེད་པ་མཚན་མ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་མཚན་མ་དང་དབྱེར་མེད་པ་མཚན་མ་མེད་པ་ནི་མཚན་མའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མཚན་མ་མེད་པ་ནི་མཚན་མའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མཚན་མའི་རང་བཞིན་ལས་མཚན་མ་མེད་པ་གཞན་མེད་པས་མཚན་མའི་རང་བཞིན་ཉིད་མཚན་མ་མེད་པ་སྟེ། མཚན་མའི་རང་བཞིན་མཚན་མ་མེད་པའི་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་མེད་པའོ། །​བདག་ནི་བསྒོམ་པ་དང་དབྱེར་མེད་པ་བསྒོམ་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་བསྒོམ་པ་དང་དབྱེར་མེད་པ་བསྒོམ་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་བསྒོམ་པ་དང་དབྱེར་མེད་པ་བསྒོམ་པ་མེད་པ་ནི་བསྒོམ་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བསྒོམ་པ་མེད་པ་ནི་བསྒོམ་པའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བསྒོམ་པའི་རང་བཞིན་ལས་བསྒོམ་པ་མེད་པ་གཞན་མེད་པས་བསྒོམ་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་བསྒོམ་པ་མེད་པའོ། །​བསྒོམ་པའི་རང་བཞིན་བསྒོམ་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྒོམ་པ་མེད་པ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་བའོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-727#UT22084-062-001-727