Degé Kangyur volume 62, F.8.a

མེད་པའི་རང་བཞིན་ནི་དབྱེ་བའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དབྱེར་མེད་པ་ནི་དབྱེ་བའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དབྱེ་བའི་རང་བཞིན་ལས་དབྱེར་མེད་པ་གཞན་མེད་པས་དབྱེ་བའི་རང་བཞིན་ཉིད་དབྱེར་མེད་པ་སྟེ། དབྱེ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་དབྱེར་མེད་པ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་པའོ། །​བདག་ནི་ཡི་གེ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཡི་གེ་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཡི་གེ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཡི་གེ་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཡི་གེ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཡི་གེ་མེད་པ་ནི་ཡི་གེའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཡི་གེ་མེད་པ་ནི་ཡི་གེའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཡི་གེའི་རང་བཞིན་ལས་ཡི་གེ་མེད་པ་གཞན་མེད་པས་ཡི་གེའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡི་གེ་མེད་པའོ། །​ཡི་གེའི་རང་བཞིན་གྱི་ཡི་གེ་མེད་པ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡི་གེ་མེད་པ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་བའོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། བདག་ནི་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པ་ནི་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་གྱི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པ་ནི་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་གྱི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་གྱི་རང་བཞིན་ལས་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པ་གཞན་མེད་པས་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་གྱི་རང་བཞིན་ཉིད་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པ་སྟེ། ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་གྱི་རང་བཞིན་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པའོ། །​བདག་ནི་བདག་བསྟོད་པ་དང་དབྱེར་མེད་པ་བདག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-724#UT22084-062-001-724