Degé Kangyur volume 61, F.82.a

།གང་ལ་ཕ་ཡི་ནོར་སྡུག་པ། །​དེ་ནི་ནོར་ལ་འཕྲོག་མི་བྱེད། །​དེ་ལ་འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སྤངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། ཆུང་མ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐ་ན་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། སྡུག་ཅིང་ཕངས་ལ་དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡིན་ཏེ། བདག་ལ་ཡང་ཆུང་མ་འདི་སྡུག་ཅིང་ཕངས་ལ་དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡིན་གྱིས། སུ་ཡང་བདག་ལ་འཕྲོག་པའམ། འཕྲོག་ཏུ་འཇུག་པའམ། ཕྲོགས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ། ནན་གྱིས་མནན་ཏེ། དགའ་དགུར་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤྱད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །​བདག་གིས་ཀྱང་སུ་ལ་ཡང་དབྲོག་པར་མི་བྱ། འཕྲོག་ཏུ་གཞུག་པར་མི་བྱ། ཕྲོགས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་མི་བྱ། ནན་གྱིས་མནན་ཏེ། དགའ་དགུར་ལོངས་སྤྱད་པར་མི་བྱའོ་སྙམ་མོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདོད་པ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། བྲན་མོར་གྱུར་པ་ཡན་ཆད་ཀྱང་། །​གཞན་གྱི་བཞག་པར་གྱུར་པ་ལ། །​གང་ལ་རང་གི་ཆུང་མ་སྡུག །​དེ་ནི་ཆུང་མ་འཕྲོག་མི་བྱེད། །​དེ་ལ་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སྤངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་ཐ་ན་གནོད་སྦྱིན་དང་། འབྱུང་པོ་དང་། ཤ་ཟ་རྣམས་ལ་ཡང་སྡུག་ཅིང་ཕངས་ལ་དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡིན་ཏེ། བདག་ལ་ཡང་བདེན་པ་འདི་སྡུག་ཅིང་ཕངས་ལ། དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡིན་གྱིས། སུ་ཡང་བདག་ལ་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སུན་འབྱིན་པའམ། སུན་འབྱིན་དུ་འཇུག་པའམ། སུན་ཕྱུང་བ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །​བདག་གིས་ཀྱང་སུ་ལ་ཡང་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སུན་དབྱུང་བར་མི་བྱ། སུན་འབྱིན་དུ་གཞུག་པར་མི་བྱ། སུན་ཕྱུང་བ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་མི་བྱའོ་སྙམ་མོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། གནོད་སྦྱིན་འབྱུང་པོ་ཡན་ཆད་ཀྱང་། །​གང་ལ་བདེན་པར་སྨྲ་བ་སྡུག །​ཤེས་རབ་ཅན་དེ་བརྫུན་ཚིག་གིས། །The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh182.html?part=UT22084-061-002-334#UT22084-061-002-334