Degé Kangyur volume 61, F.82.b

ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་སུན་མི་འབྱིན། །​དེ་ལ་ཕྲ་མའི་ཚིག་སྤངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། ཕྲ་མའི་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་ནི། ཐ་ན་གང་ཟག་ཕྲ་མ་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་ཡིད་མི་སྡུག་ཅིང་མི་འདོད་ལ། མི་དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཡིན་ཏེ། བདག་ལ་ཡང་ཕྲ་མའི་ཚིག་འདི་མི་སྡུག་ཅིང་མི་འདོད་ལ་མི་དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཡིན་གྱིས། སུ་ཡང་བདག་ལ་ཕྲ་མ་ཟེར་བས་གླེང་བའམ། གླེང་དུ་འཇུག་པའམ། གླེངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །​བདག་གིས་ཀྱང་སུ་ལ་ཡང་ཕྲ་མ་ཟེར་བས་གླེང་བར་མི་བྱ། གླེང་དུ་གཞུག་པར་མི་བྱ། གླེངས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་མི་བྱའོ་སྙམ་མོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཕྲ་མའི་ཚིག་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་ངག་རྩུབ་པོ་སྨྲ་བ་སྤངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། ངག་རྩུབ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐ་ན་གང་ཟག་ངག་རྩུབ་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མི་སྡུག་ཅིང་མི་འདོད་ལ་མི་དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཡིན་ཏེ། བདག་ལ་ཡང་ངག་རྩུབ་པོ་འདི་མི་སྡུག་ཅིང་མི་འདོད་ལ་མི་དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཡིན་གྱིས། སུ་ཡང་བདག་ལ་ངག་རྩུབ་པོ་སྨྲ་བ་དང་། གཏུམ་པའི་ཚིག་དང་། བརླང་བའི་ཚིག་དང་། མི་བདེན་པའི་ཚིག་གིས་ཐོ་འཚམ་པའམ། ཐོ་འཚམ་དུ་འཇུག་པའམ། ཐོ་འཚམས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །​བདག་གིས་ཀྱང་སུ་ལ་ཡང་ངག་རྩུབ་པོ་སྨྲ་བ་དང་། གཏུམ་པའི་ཚིག་དང་། བརླང་བའི་ཚིག་དང་། མི་བདེན་པའི་ཚིག་གིས་ཐོ་བཙམ་པར་མི་བྱ། ཐོ་བཙམ་དུ་གཞུག་པར་མི་བྱ། ཐོ་བཙམས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་མི་བྱའོ་སྙམ་མོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ངག་རྩུབ་པོ་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། གང་དག་སུ་ཡང་རུང་བ་ལ། །​ཕྲ་མ་ངག་རྩུབ་མི་སྡུག་པ། །​དེ་ནི་ཕྲ་མ་མི་ཟེར་ཏེ། །​རྩུབ་པའི་ཚིག་ཀྱང་སྲུང་བར་བྱེད། །​དེ་ལ་ཚིག་ཀྱལ་པ་སྤངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh182.html?part=UT22084-061-002-335#UT22084-061-002-335