Degé Kangyur volume 61, F.81.b

།རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་མངོན་པར་བརྩོན་པར་བྱེད་ཅེ་ན་རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་སྲོག་གཅོད་པ་སྤངས་པ་ཡིན། ལོག་པར་ལྟ་བའི་བར་དག་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྲོག་གཅོད་པ་སྤངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། སྲོག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཐ་ན་སྲོག་ཆགས་གྲོག་སྦུར་ཡན་ཆད་ལ་ཡང་སྡུག་ཅིང་ཕངས་ལ་དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡིན་ཏེ། བདག་ལ་ཡང་སྲོག་འདི་སྡུག་ཅིང་ཕངས་ལ་དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡིན་གྱིས་སུ་ཡང་བདག་ལ་གསོད་པ་འམ། གསོད་དུ་འཇུག་པའམ། བསད་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་མ་གྱུར་ཅིག་བདག་གིས་ཀྱང་སུ་ལ་ཡང་བསད་པར་མི་བྱ། གསོད་དུ་གཞུག་པར་མི་བྱ། གསོད་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་མི་བྱའོ་སྙམ་མོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྲོག་གཅོད་པ་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། མངལ་ན་གནས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱང་། །​ཀུན་ལ་སྲོག་ནི་སྡུག་པའི་ཕྱིར། །​བདག་གི་སྲོག་ཕངས་གང་ཡིན་པ། །​དེ་ནི་སྲོག་ཆགས་གསོད་མི་བྱེད། །​དེ་ལ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་སྤངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། ནོར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐ་ན་རིགས་ངན་དང་། གཡུང་པོ་ཡན་ཆད་ལ་ཡང་སྡུག་ཅིང་ཕངས་ལ་དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡིན་ཏེ། བདག་ལ་ཡང་ནོར་འདི་སྡུག་ཅིང་ཕངས་ལ་དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡིན་གྱིས་སུ་ཡང་བདག་ལ་འཕྲོག་པའམ། འཕྲོག་ཏུ་འཇུག་པའམ། ཕྲོགས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །​བདག་གིས་ཀྱང་སུ་ལ་ཡང་དབྲོག་པར་མི་བྱ། འཕྲོག་ཏུ་གཞུག་པར་མི་བྱ། ཕྲོགས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་མི་བྱའོ་སྙམ་མོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། ཤིང་དང་བོང་བ་ཡན་ཆད་ལ། །​གཞན་གྱི་བོར་བར་གྱུར་པ་ཡང་། །​གང་ལ་ཕ་ཡི་ནོར་སྡུག་པ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh182.html?part=UT22084-061-002-333#UT22084-061-002-333