Degé Kangyur volume 1, F.5.a

ཡང་བསྡུ་བར་བརྩམས་ཏེ། དེ་དག་འོངས་ནས་ཕྱིར་ལྡོག་པ་གཞོན་ནུ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོས་མཐོང་ནས་སྨྲས་པ། ཤེས་ལྡན་དག་ངས་ཁྱེད་ལ་ཕྱིན་ཆད་ལོ་ཐང་དང་དཔྱ་མ་སྡུད་ཅིག་ཅེས་མ་བཟློག་གམ། ཅིའི་ཕྱིར་ཡང་ཁྱེད་ལོ་ཐང་དང་དཔྱ་སྡུད། གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་འཁོད་ན་དེ་ལྟ་ན་ལེགས། གལ་ཏེ་མི་འཁོད་ན་མཚམས་ཆེན་པོ་གཅད་པར་བྱའོ། །​དེ་དག་སྐྲག་ནས་བསམས་པ། གཞོན་ནུ་འདི་ནི་གདུག་པ་ཕ་རོལ་གནོན་པ་ཡིན་པས་བདག་ཅག་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ཡོད་པར་འགྱུར་གྱིས། བདག་ཅག་ཨང་གའི་རྒྱལ་པོའི་གན་དུ་དོང་སྟེ་སྦྲན་པར་བྱའོ་སྙམ་ནས་དེ་དག་ཨང་གའི་རྒྱལ་པོའི་གན་དུ་དོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་སྨྲས་པ། ལྷ་བདག་ཅག་ལྷའི་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་ལགས་ཏེ། བདག་ཅག་ལྷའི་ལོ་ཐང་དང་དཔྱ་སྡུད་པ་ན་རྒྱལ་པོ་པད་མ་ཆེན་པོའི་བུ་གཞོན་ནུ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་དེས་བཟློག་ལགས་ན། ད་གལ་ཏེ་ལྷས་བཏང་སྙོམས་མཛད་ན་སླད་ཀྱིས་གནོད་པ་ཆེན་པོ་བགྱིད་པར་འགྱུར་བ་གང་ལགས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་མཆིས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཡང་སྨྲས་པ། ཇི་སྲིད་ཤིང་ནི་གཞོན་པའི་ཚེ། །​སེན་མོ་དག་གིས་གཅད་ནུས་པ། །དེ་ཉིད་ཆེན་པོར་སྐྱེས་པ་ན། །​སྟ་རེ་བརྒྱས་ཀྱང་གཅད་པར་དཀའ། །​ཨང་གའི་རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་པོ་པད་མ་ཆེན་པོ་ལ་གཞོན་ནུ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་མགུལ་པ་ནས་ཐོགས་ལ་ཚུར་བཀྲི་བའམ། ཡང་ན་རྩྭ་དང་ཆས་སྟ་གོན་གྱིས་ཤིག་དང་། ང་ཉིད་འོ་ནིར་འོང་ངོ་ཞེས་ཕྲིན་ཡིག་སྤྲིང་ངོ་། །​རྒྱལ་པོ་པད་མ་ཆེན་པོས་ཕྲིན་ཡིག་བཀླགས་ནས་དེ་མི་བདེ་བར་གྱུར་ཏེ་ལག་པ་འགྲམ་པ་ལ་གཏད་ནས། སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་འདུག་འདུག་ནས། དེས་གཞོན་ནུ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་བོས་ནས་སྨྲས་པ། ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨང་གའི་རྒྱལ་པོའི་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་དག་ལོ་ཐང་དང་དཔྱ་སྡུད་པ་ཟློག། དེས་ཁྲོས་ཏེ་ང་ལ་འདི་དང་འདི་སྐད་ཅེས་སྤྲིང་ངོ་། །​དེས་སྨྲས་པ། ལྷ་ཅི་སྐོལ་དེ་ལ་ལོ་ཐང་འབུལ་བ་ལགས་སམ། བུ་ལོ་ཐང་འབུལ་བ་ཡིན་ནོ། །​དེས་སྨྲས་པ། ལྷ་དེ་ཡང་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་སྤྱི་བོར་དབང་བསྐུར་བ་ལགས་ལ། སྐོལ་ཀྱང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh1-1.html?part=UT22084-001-001-29048#UT22084-001-001-29048