Degé Kangyur volume 46, F.220.a

གམ། ཡུལ་ན་གནས་པའམ། ཕྱོགས་ན་གནས་པ་ཞེས་བསྟན་པར་ནུས་སམ། བུ་མོས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། སྲིང་མོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་ནང་ངམ། ཕྱི་རོལ་ལམ། གཉི་ག་མེད་པར་རམ། བྱང་ཆུབ་དེ་སྔོན་པོའམ། སེར་པོའམ། དམར་པོའམ། དཀར་པོའམ། ལེ་བརྒན་ནམ། ཤེལ་དང་དངུལ་གྱི་ཁ་དོག་གམ། ཡུལ་ན་གནས་པའམ། ཕྱོགས་ན་གནས་པ་ཞེས་བསྟན་པར་མི་ནུས་ཏེ། སྲིང་མོ་དེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དེ། སྲིང་མོ་དེའི་ཕྱིར་ངས་ཁྱོད་ལ་འདི་སྐད་དུ་ཁྱོད་ཉིད་བྱང་ཆུབ་བོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །​སྲིང་མོ་གཞན་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་ནི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་སྐྱེས་ཤིང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་ཐ་སྙད་བཏགས་པའོ། །​སྲིང་མོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་སྟེ། སྲིང་མོ་དེའི་ཕྱིར་སྒྱུ་མ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཕུང་པོ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །​ཕུང་པོ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་སྒྱུ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །​སྒྱུ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་སྒྱུ་མ་མཉམ་པ་ཉིད་དེ། སྲིང་མོ་དེའི་ཕྱིར་ངས་ཁྱོད་ལ་འདི་སྐད་དུ་ཁྱོད་ཉིད་བྱང་ཆུབ་བོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །​སྲིང་མོ་གཞན་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་ནི་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པའོ། །​སྲིང་མོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་རྨི་ལམ་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་སྟེ། སྲིང་མོ་དེའི་ཕྱིར་རྨི་ལམ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཕུང་པོ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །​ཕུང་པོ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་རྨི་ལམ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །​རྨི་ལམ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་རྨི་ལམ་མཉམ་པ་ཉིད་དེ། སྲིང་མོ་དེའི་ཕྱིར་ངས་ཁྱོད་ལ་འདི་སྐད་དུ་ཁྱོད་ཉིད་བྱང་ཆུབ་བོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །​སྲིང་མོ་གཞན་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་ནི་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་སྟེ། འཁྲུལ་པའི་ལས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའོ། །​སྲིང་མོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་སྨིག་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ཏེ། ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་པའོ། །​སྲིང་མོ་དེའི་ཕྱིར་སྨིག་རྒྱུ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཕུང་པོ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །​ཕུང་པོ་མཉམ་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh96.html?part=UT22084-046-002-587#UT22084-046-002-587