Degé Kangyur volume 46, F.239.a

ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཤེས་པ་འཇུག་གོ། །​ཁྱེའུ་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་དང་གཏི་མུག་རྣམས་ནི་རྩ་བ་མེད་པ། གནས་མེད་པ། གཞི་མེད་པ། བྱེད་པ་པོ་མེད་པ། ཚོར་བ་པོ་མེད་པ། ནང་དང་ཕྱི་རོལ་དབེན་པ། སྟོང་པ། བདག་དང་། སེམས་ཅན་དང་། སྲོག་དང་། གསོ་བ་དང་། སྐྱེས་བུ་དང་། གང་ཟག་དང་བྲལ་བ་མཚན་མ་མེད་པ་སྟེ། མཚན་མར་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ། སྨོན་པ་མེད་པ། མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་པ། དགའ་བ་དང་། སྲེད་པ་དང་བྲལ་བ། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པ། རང་བཞིན་མེད་པའོ། །​ཁྱེའུ་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཤེས་པ་འཇུག་གོ། །​ཁྱེའུ་གཞན་ཡང་ཚུལ་བཞིན་ལ་བརྩོན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བྱང་ཆུབ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སེམས་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསྟན་དུ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པ་དང་། སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་ལྟ་བུ་དང་། ནང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་རོལ་མ་ཡིན་པ་དང་། གཞན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པས་གཟུགས་མེད་པ་སྟེ། ཁྱེའུ་དེ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བྱང་ཆུབ་ཡིན་ཏེ། ཁྱེའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རང་གི་སེམས་རྟོགས་པ་མ་གཏོགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བ་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །​རང་གི་སེམས་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །​རང་གི་སེམས་དབེན་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་དབེན་ནོ། །​རང་གི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནོ། །​རང་གི་སེམས་རྣམ་པར་དག་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་རྣམ་པར་དག་གོ། །​རང་གི་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ལོ། །​རང་གི་སེམས་ལ་ཞེ་སྡང་མེད་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ལ་ཞེ་སྡང་མེད་དོ། །​རང་གི་སེམས་ལ་གཏི་མུག་མེད་པས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh96.html?part=UT22084-046-002-625#UT22084-046-002-625