Degé Kangyur volume 45, F.46.b

།གདུང་བ་མེད་ཅིང་སྙིང་བརྩེ་བའི་སེམས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཏང་སྙོམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​སེམས་མི་བརྐམ་ཞིང་མཚན་མ་མེད་པ་མངོན་པར་བསྒྲུབས་ལ་ཕྱི་དང་ནང་ལ་དཔྱོད་པ་ལྟད་མོ་སྤངས་པའི་བཟོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཏང་སྙོམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​འདུས་བྱས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའི་བཏང་སྙོམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཏང་སྙོམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཞི་གནས་སྔོན་དུ་འགྲོ་ཞིང་ལྷག་མཐོང་གི་སྟོབས་བསྐྱེད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བའི་བསམ་གཏན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཏང་སྙོམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་དམིགས་པའི་མཐར་ཕྱིན་པ་ལམ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཏང་སྙོམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་བཏང་སྙོམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། དཔེར་ན་བྲམ་ཟེ་བེ་ལ་མ་ཆུ་འགྲམ་གནས་ཡངས་པ་ན་གཞན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བ་དང་འཐུན་པར་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལོག་པར་ལྟ་བས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​དམིགས་པ་ཅན་གྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་བྱེད་ཅིང་སྤྱོད་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལོག་པར་ལྟ་བས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་གནས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ཡངས་པ་ན་སྐྱོ་བ་མེད་པར་སྤྱོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལོག་པར་ལྟ་བས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​འཇིག་རྟེན་པའི་བྱ་བ་རྣམས་སྒྲུབ་ཅིང་རིག་བྱེད་ཀྱང་རྟོགས་ལ་ཆ་ལུགས་དེས་གཞན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལོག་པར་ལྟ་བས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​བསམ་གཏན་བསྐྱེད་པས་དེའི་ངོ་བོ་ལ་གནས་ཤིང་དེས་མངོན་པར་དགའ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལོག་པར་ལྟ་བས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཆ་ལུགས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་ཅིང་རྗེས་སུ་འཐུན་པར་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལོག་པར་ལྟ་བས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13946#UT22084-045-001-13946