Degé Kangyur volume 45, F.45.b

ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཚད་མེད་པ་མངོན་པར་བསྒྲུབས་པའི་བསམ་གཏན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བྱམས་པས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​སྐྱེ་བོ་མང་པོ་རྣམ་པར་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །​དཔེར་ན་སྐྱེད་པ་པོ་དང་། སྨན་ཆེན་གྱིས་རྒྱལ་པོའི་གྱོས་པོ་ཚར་བཅད་ཀྱང་རྣམ་པར་ཐོ་བཙམས་པ་ཡང་མེད་ལ། ཆུ་བོར་ཡང་མ་ཞུགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བྱམས་པས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་བྱམས་པས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་སྙིང་རྗེས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་བདེ་བར་བྱ་བའི་སེམས་ཀྱིས་སྦྱིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྙིང་རྗེ་ལས་བྱུང་བའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རྡུལ་ཙམ་གྱིས་བདག་ཀྱང་ཉམས་པ་མེད་པ་ཡིན་ལ། སྐྱོ་བ་མེད་པས་གཞན་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་སྟོན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྙིང་རྗེ་ལས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཚིག་ངན་བརྗོད་པ་དག་བདག་དང་དུ་ལེན་པའི་རིགས་ཅན་ཡང་ཡིན་ལ། །​གཞན་ལ་ཡང་བཟོད་པ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྙིང་རྗེ་ལས་བྱུང་བའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པས་ཡོངས་སུ་སྐྱོ་བ་མེད་པར་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཚོལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་མང་པོ་བཀྲོལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ངེས་པར་འབྱིན་པ་ལ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྙིང་རྗེ་ལས་བྱུང་བའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ངན་སོང་གིས་ཡིད་བྱུང་བ་རྣམས་དགའ་བར་བྱེད་པའི་བསམ་གཏན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྙིང་རྗེ་ལས་བྱུང་བའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །ངན་སོང་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་སྐྱོ་བ་མེད་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་སྐྱོ་བ་མེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་སྐྱོ་བ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྙིང་རྗེ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། །​འདི་དག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13944#UT22084-045-001-13944